Fart på dreneringstilskotet

Dobling av dreneringstilskotet og fleire våte vekstsesongar har fått fart på dreneringa i Rogaland. Tilskot til drenering blei innført i 2013 etter mange års krav frå næringa. Ordninga fekk likevel ikkje den oppslutninga som ein skulle ønskje. Årsaka var i første rekke at tilskotssatsane var for låge i høve til kostnadane til at det utløyste vilje og motivasjon til å søkje tilskot.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.03.2018

Hausten 2017 fekk landbrukskontora det særs travelt med å handsame ein markant auke i søknadar. Rogaland sine disponible 5,4 millionar i dreneringstilskot frå 2016 blei raskt brukt opp. Ytterlegare 3 millionar blei tildelt Rogaland frå Landbruksdirektoratet. Dei samla løyvingane på dreneringstilskot i 2016 var på 0,781 millionar fordelt på 55 søkarar. Ved utgangen av 2017 var 7,7 millionar fordelt på 336 søkarar i 2017. NLR Rogaland hadde i 2017 fire dreneringskurs over heile fylket, og har sett opp 35 grøfteplanar. Men all nedbøren har ikkje gjort arbeidet lett for bøndene. No er det mange som ventar på laglege forhold til å kome utpå.

Problem med jordpakking

Gode grøfter er ikkje alltid nok når nedbøren blir som i 2017. Lars Kjetil Flesland frå NLR Rogaland fortel:

– Det var særs mykje nedbør i 2017. Det er ikkje uvanleg på Vestlandet, men det spesielle med 2017 var at det ikkje var nok opphald til at vatnet kunne renne ned i grøftene. Vatnet hopa seg difor opp på overflata. Me opplevde ofte at dreneringa fungerte bra under den tette sørpa i overflata. Med mindre pakking hadde nok vatnet rent raskare ned til grøftene.

Klimautfordringane vil presse fram meir merksemd på god jordkultur. Det er basis for dei gode prosessane i jorda som gir høge avlingar, mindre næringsavrenning og redusert klimagassutslepp.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar