Mentorordning i landbruket - søk innen 1. desember

Uansett landbruksproduksjon kan du søke om å få eller bli mentor. Foto: Annabell Pfluger

Er du heilt fersk bonde, eller skal du kanskje starta med ein heilt ny produksjon eller tilleggsnæring. Da er det jo kjekt å kunne spør nokon som allereie har gjort seg erfaringer om kva som er lurt og mindre lurt i ein slik prosess. 

Publisert 09.11.2023

Mentorordninga i landbruket inneber at du som er ny bonde gjer ein formell avtale med ein erfaren kollega om å vere diskusjonspartner i drifta gjennom eitt år. Tilbodet omfattar alle produksjonar, også Inn på tunet, lokal foredling med meir.

Søknadsfristen er 1. desember 2023 for å delta i 2024 for både nye bønder og mentorar

Etter eit treårig, vellukka prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet, vart Mentorordninga i landbruket landsdekkande i 2020. I 2021 deltok 131 nye bønder frå heile landet. I 2022 var talet 136, og i 2023 deltok 145 ferske bønder. Målet er å få med enda fleire i 2024!

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for ordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det blir gjeve økonomisk støtte etter jordbruksavtalen.

Alle deltakarar vert tilknytta ein regionkontakt i NLR. Ved start får dei opplæring i kva opplegget går ut på og kva det vil seie å vere/ha mentor. Opplæringa skjer regionvis, der mentorar, nye bønder og regionkontaktar i NLR møtes.

Ny bonde og mentor inngår ein formell avtale om kommunikasjon og møter gjennom eitt år. Mentor får godtgjering for arbeidet. Tilbodet er gratis for nye bønder.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.