Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 22.08.2023

Ny opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)

09.juni 2023 ble opptrappingsplanen for psykisk helse lagt frem. Regjeringen vil øke bevilgningene til feltet med minst 3 milliarder over de neste ti årene, og lover å satse på både forebygging og styrking av tilbudet til pasienter med langvarige og sammensatte behov.


Publisert 05.09.2022

Ønsker du et verv i kontrollkommisjonene fra 2023?

Det er nå enkelte ledige verv i kontrollkommisjonene i psykisk helsevern i vår region. 


Publisert 13.06.2022

Ny opptrappingsplan for psykisk helse

Som oppfølging av Hurdalsplattformen har regjeringen startet arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse som skal omfatte hele feltet innenfor psykisk helse


Publisert 30.11.2021, Sist endret 03.02.2022

Ønsker du et verv i kontrollkommisjon fra 2022?

Det er nå enkelte ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i vår region. Her finner du mer informasjon om hvilke verv som er ledige og hvordan du skal søke.


Publisert 01.09.2021

Bedre helsehjelp etter overdose

Kapittel "Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose" i pakkeforløp Rusbehandling (TSB) er publisert. Det nye kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre at alle får behandling og videre oppfølging etter en overdose. Kapittelet introduserer blant annet et "angrekort".


Publisert 26.08.2021

Kampanje skal forebygge selvmord

Høsten 2021 starter prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i regionen som tidligere var Østfold fylke. Det innebærer blant annet et omfattende kurstilbud.

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av organisasjonen Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.


Publisert 09.08.2021

Økt kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunene

Ny rapport viser at regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet har ført til at kapasiteten og kompetansen på rusfeltet i kommunene er økt. Langt flere brukere opplever at de har innflyttelse på tjenestetilbud de mottar, og at det er tilpasset deres behov.


Publisert 27.07.2021

Psykisk helse de første 1000 dagene av livet

Norge deltar i et Nordisk samarbeidsprosjekt "Barnets 1000 første dager". Prosjektet er eid og finansiert av Nordisk Ministerråd og ble initiert av Island under formannskapet i 2019.


Publisert 17.12.2020

Filmer om FACT

Filmene viser hvordan oppsøkende psykisk helse- og rusteam jobber innenfor FACT-modellen


Publisert 27.11.2020

Se rus- og psykiskhelse konferanse når det passer deg

Nå er 2020 konferansen tilgjengelig for alle