Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 26.09.2019

Erfaringskonferanse om ROP-lidelser

Helsetilsynet vil sammen med de regionale helseforetakene arrangere en  erfaringskonferanse om spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser mandag 25. november 2019. 


Publisert 15.08.2019

2. gangs utlysning av ordningen: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Fylkesmannen i Oslo og Viken har midler som kan tildeles denne ordningen, etter fristen som var 1. mars 2019. Kommuner, statlige foretak, eller kommuner og helseforetak i fellesskap, som ønsker å søke, bes sette seg godt inn i regelverket for ordningen og sende søknad til fmovpost@fylkesmannen.no innen onsdag 21. august 2019.    

 


Publisert 27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.


Publisert 06.06.2019

«Rus og følelser»


Publisert 24.05.2019

Kurs i Motiverende Intervju (MI),


Publisert 24.05.2019

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi


Publisert 24.05.2019

Mye å forbedre i tjenestetilbudet til personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse

Statens helsetilsyn legger nå fram oppsummeringsrapportene fra de to landsomfattende tilsynene som fylkesmennene gjennomførte i 2017 og 2018:

  • tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
  • tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Publisert 22.05.2019

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.


Publisert 09.05.2019

Bokvalitet og verdighet - en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser

Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste boligløsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. I denne rapporten evaluerer SINTEF hvordan egen bolig, bokvalitet og lokalisering påvirker beboerne og deres livssituasjon. Last ned rapporten til høyre på siden. 


Publisert 06.05.2019

2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019