Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 02.05.2019

PåFyll Kriseteam – Med blikk for kultur

RVTS Sør arrangerer ny samling for psykososiale kriseteam den 4. juni 2019. Påfyll Kriseteam er en ressurs for kompetanseutviklingen i de lokale kriseteamene. Målgruppen er deltagere i kommunale kriseteam i Buskerud, Telemark, Vestfold og Agder. Denne samlingen er en oppfølging av samlingene i 2018.


Publisert 02.05.2019

Store endringer i behandlingstilbudet i psykisk helsevern


Publisert 25.04.2019

Fagdag for FACT-team i Hallingdalsregionen

Vestre Viken inviterer, i samarbeid med kommunene i Hallingdalskommunene, til fagdag for ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste i kommuner og i spesialisthelsetjenesten i Hallingdalsregionen. Bakgrunnen er satsingen på FACT-team, som foregår både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, både i Buskerud og i landet forøvrig. Formålet med fagdagen er å lage en felles arena med aktuelle fagtemaer som både interesserer og bidrar til det gode teamarbeidet.

Påmelding innen 10. mai til: elllys@vestreviken.no

 


Publisert 09.04.2019

Pasienter får pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført fra 1. januar 2019. Ytterligere tre pakkeforløp kommer 15. februar.

 

 


Publisert 03.04.2019

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesta

Utdanninga som BI tilbyr er eit resultat av eit samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet og rettar seg primært til einings- og verksemdsleiarar i helse- og omsorgstenesta kom­munar og tannhelsetenesta i fylkeskommunar.

Søknadsfrist 15. april 2019: Masterprogram i helseledelse


Publisert 27.03.2019

Lederseminar om rus og psykisk helse

På lederseninaret er temaet krav og forventninger kommunene møter, og kommer til å møte, nå som stadig flere oppgaver på dette fagfeltet flyttes over til kommunene. Vi refererer til blandt annet samhandlingsreform, pakkeforløp og retningslinjer. Hensikten er å styrke forutsetningene for kommunens planlegging og implementering. Lenke til informasjon og program finner du her


Publisert 21.02.2019

Små endringer i bruk av tvang

Frå 2016 til 2017 var det ein liten nedgang i tvangsinnleggingar i psykisk helsevern. Tala viser samstundes at det er små endringar over tid.


Publisert 07.02.2019

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.


Publisert 05.02.2019

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov


Publisert 05.02.2019

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Tilskuddsordningen til tjenesteutvikling for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov ble opprettet gjennom at fem ulike tilskuddsordninger ble samlet i 2015.

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.