Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar, skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med føresette som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


Publisert 22.08.2023

Ny opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)

09.juni 2023 ble opptrappingsplanen for psykisk helse lagt frem. Regjeringen vil øke bevilgningene til feltet med minst 3 milliarder over de neste ti årene, og lover å satse på både forebygging og styrking av tilbudet til pasienter med langvarige og sammensatte behov.


Publisert 05.09.2022

Ønsker du et verv i kontrollkommisjonene fra 2023?

Det er nå enkelte ledige verv i kontrollkommisjonene i psykisk helsevern i vår region. 


Publisert 13.06.2022

Ny opptrappingsplan for psykisk helse

Som oppfølging av Hurdalsplattformen har regjeringen startet arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse som skal omfatte hele feltet innenfor psykisk helse


Publisert 01.09.2021

Bedre helsehjelp etter overdose

Kapittel "Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose" i pakkeforløp Rusbehandling (TSB) er publisert. Det nye kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre at alle får behandling og videre oppfølging etter en overdose. Kapittelet introduserer blant annet et "angrekort".


Publisert 26.08.2021

Kampanje skal forebygge selvmord

Høsten 2021 starter prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i regionen som tidligere var Østfold fylke. Det innebærer blant annet et omfattende kurstilbud.

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av organisasjonen Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.


Publisert 09.08.2021

Økt kapasitet og kompetanse på rusfeltet i kommunene

Ny rapport viser at regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet har ført til at kapasiteten og kompetansen på rusfeltet i kommunene er økt. Langt flere brukere opplever at de har innflyttelse på tjenestetilbud de mottar, og at det er tilpasset deres behov.


Publisert 27.07.2021

Psykisk helse de første 1000 dagene av livet

Norge deltar i et Nordisk samarbeidsprosjekt "Barnets 1000 første dager". Prosjektet er eid og finansiert av Nordisk Ministerråd og ble initiert av Island under formannskapet i 2019.


Publisert 17.12.2020

Filmer om FACT

Filmene viser hvordan oppsøkende psykisk helse- og rusteam jobber innenfor FACT-modellen


Publisert 15.10.2020, Sist endra 03.02.2022

Kontrollkommisjoner i psykisk helsevern – Oslo og Viken

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å ivareta den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonene skal drive kontroll med vedtak om tvunget psykisk helsevern, behandle klager og føre kontroll med pasientenes velferd.

 


Publisert 02.05.2019

Store endringer i behandlingstilbudet i psykisk helsevern