Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 


20.09.2023

Videregående kurs i økonomisk rådgivning november 2023

Velkommen til 2 dagers kurs


13.09.2023

Nettverkssamling - tilskuddsmidler NAV

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til samling for prosjekter i vår region som mottar tilskuddsmidler til utvikling av de sosiale tjenester på Nav-kontoret.


08.09.2023

Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten

Som et tillegg til vår vanlige veiledningstelefon arrangerer vi nettbasert spørretime i Oslo og Viken. 


07.09.2023

Innføring i sosiale tjenester i Nav

Dette webinaret vil være en introduksjon til de sosiale tjenestene og til sosialfaglig arbeid i Nav.


05.09.2023

Samling 09.-10. november 2023 for barnevernledere

Barneverneledere og andre inviterte kan nå melde seg på til samling som holdes på Hotel Bristol i Oslo.


31.08.2023

Ny sak mot psykiater er ferdigbehandlet hos oss

Saken gjelder psykiateren vi tidligere har opplyst om at vi har tilsynsmessig oppfølging med. I juni oversendte vi fem saker til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon mot vedkommende.

 


25.08.2023

Samarbeid Nav og barnevern

Retningslinjer for samarbeid mellom Nav og barnevern om barn og unge


25.08.2023

Hva må barnevernet kunne om Nav?

Webinar om Nav sine oppgaver i møte med barnefamlier og unge voksne


22.08.2023

Ny opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)

09.juni 2023 ble opptrappingsplanen for psykisk helse lagt frem. Regjeringen vil øke bevilgningene til feltet med minst 3 milliarder over de neste ti årene, og lover å satse på både forebygging og styrking av tilbudet til pasienter med langvarige og sammensatte behov.


10.08.2023

130923 Ekspertkurs i økonomisk rådgivning

Årets tredje ekspertkurs i økonomisk rådgivning nærmer seg. Denne gangen er temaene dyrtid og psykisk helse. Vil du lære mer om dette? Sett av tiden i kalenderen din allerede nå, og bli med oss på kurs!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel