Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

27.07.2021

Endret autorisasjonspraksis for søkere som har helsefaglig utdanning fra EØS-land

Personer med helsefaglig utdanning fra et EØS-land kan nå søke om autorisasjon selv om de ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.


20.07.2021

Antall smittede og kommunenes vurdering av risikonivå

Vi har fremstilt kommunenes vurdering av risikonivå i et kart for å gi en samlet oversikt over smittesituasjonen i Oslo og Viken per 26. juli 2021. 


02.07.2021

Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv

Barnekonvensjonen og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i praksis; – Barnets beste, inkluderende utdanning og tverrfaglig samarbeid.


02.07.2021

Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider

Vi inviterer til et webinar om barnekonvensjonen og planlegging 


01.07.2021

Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?

Vi planlegger et webinar om hvordan vi kan samarbeide for å gi bedre tjenester.

 

 


01.07.2021

Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19

Personer som har hatt covid-19 bør få bedre informasjon om senvirkninger etter sykdommen, hvor det er mulig å få hjelp, og hva man kan gjøre selv.


01.07.2021

Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn

Vi inviterer til webinar om verktøyet "Snakke sammen", som skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.


01.07.2021

Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom livet.


01.07.2021

Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Vi inviterer til webinar med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet


Flere nyheter Få nyhetsvarsel