Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

19.05.2022

Fagsamling Psykisk helse og rus- Østre Viken Sør

Fagsamling Psykisk helse og rus- Øst Viken Sør

 


13.05.2022

Forlengelse av overgangsordning i akuttmedisinforskriften

Frist for gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for helsepersonell som skal arbeide i legevakt er utsatt til 1. januar 2023.


09.05.2022

Grunnkurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


09.05.2022

Fagdager - økonomisk rådgivning

Vi arrangerer to dagers fagsamling for kommunenes/Nav-kontorenes spesialister innen økonomisk rådgivning.


06.05.2022

Kommunalt rusarbeid (ny innretning)

Kommunalt rusarbeid- Tilskuddsordningen har fått ny innretning fra 2022. Det er viktig at søker gjør seg godt kjent med det nye regelverket før søknaden utformes.

Kommuner som i 2022 har mottatt tilskudd over overgangsordningen kan i tillegg søke om midler til nye tilbud over den nye tilskuddsordningen.

 


03.05.2022

Webinar - prosjekt - identifisering av KVP-deltakere

Hvem har rett på kvalifiseringsprogram fra Nav ?


03.05.2022

Rus og psykisk helse forum- Vest Viken

Vi inviterer til rus og psykisk helse-forum


02.05.2022

Spørretime for Nav-kontorene i Oslo og Viken - mai

Statsforvalteren inviterer til «Åpen spørretime» innen fagområdet sosiale tjenester. 


27.04.2022

Tilsyn med Recoveryakademiet avdekket svikt

Ved et planlagt tilsyn i mars 2022 med Recoveryakademiet påpekte vi tre avvik. Vi fant mangler ved vurderingene når pasientene kommer, at det var utilstrekkelig legekapasitet og mangler ved legemiddelbehandlingen.


22.04.2022

Fagdag sosiale tjenester

Den 9. juni er fokuset ungdom og kvalifiseringsprogrammet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel