Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


14.10.2021

Korona: Normal hverdag med økt beredskap

Fra og med 25. september 2021 er Norge over i en normal hverdag med økt beredskap. Les mer på regjeringen.no 

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.

22.10.2021

Videregående kurs i økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten.


21.10.2021

Arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere

Helsedirektoratet har i dag sendt ut et brev til kommuner, landets statsforvaltere og regionale helseforetak om dette tema.  


20.10.2021

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har nylig blitt oppdatert med et utvidet kapittel om helsehjelp til ofre for menneskehandel.


18.10.2021

Tilsynssak med helsevesenet etter hendelsen på Kongsberg

Vår helseavdeling har varslet Kongsberg kommune og Vestre viken helseforetak om at det blir åpnet tilsynssak etter den tragiske hendelsen på Kongsberg onsdag 13. oktober. Vi ber i første omgang om informasjon om den siktedes kontakt med helsevesenet fra januar 2018 og fram til i dag.


13.10.2021

Basiskurs i økonomisk rådgivning - digitalt

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


13.10.2021

Rus- og psykiskhelsekonferanse i Viken og Innlandet 2021

DIGITAL SENDING: YouTube-Link vil bli sendt dagen før konferansen.

Konferansen er et samarbeid mellom KORUS Øst, Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken.


11.10.2021

Bufdirs barnevernkonferanse 17.november 2021

  • Hvordan vil barnevernreformen påvirke arbeidet med barns oppvekstvilkår i din kommune?
  • Hvordan har andre kommuner forberedt seg på reformen?

06.10.2021

Statsforvalteren og Husbanken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021


Alle skal ha et trygt hjem! Statsforvalteren ønsker å tilrettelegge for en sosialt bærekraftig boligpolitikk, og har samordning og samarbeid som tema for årets konferanse. 


01.10.2021

Lederkonferanse - CRPD

Hva betyr FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for din kommune?»


Flere nyheter Få nyhetsvarsel