Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

02.12.2022

Informasjonsskriv nr. 7/2022

Oppsummering av Statsforvalterens undersøkelse om oppfølging av utsatt ungdom i Nav-kontorene


30.11.2022

Tilsyn med Navs ansvar for å ivareta barns behov ved tildeling av sosiale tjenester

Det er utarbeidet en veileder for tilsynet som også kan være nyttig for Nav kontroll og styring av egen praksis. Veilederen inneholder en operasjonalisering av kravene i regelverket, og beskriver en mulig måte å revidere egen praksis.


28.11.2022

CRPD artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne og lovendringene om samarbeid, samordning og barnekoordinator

Barn med nedsatt funksjonsevne har ofte behov for spesielle tjenester innen blant annet helseomsorg og utdanning, og de tilbys ofte av forskjellige tjenester i kommunen (og staten). Disse tjenestene kan ofte være fragmentert og lite samordnet, noe som resulterer delvis i overlapping av funksjoner, og delvis i manglende tilbud


25.11.2022

Kommunalt rusarbeid - overgangsordning

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd ihht. regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.


15.11.2022

Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samarbeider om et webinar om nærtur, folkehelse og arealplanlegging. Webinaret skal gi kunnskap som kan bidra til å legge bedre til rette for helse og livskvalitet, på tvers av forvaltningsområder.


08.11.2022

Revidert EØS-veileder

Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere


13.10.2022

Fagdag - økonomisk rådgivning

Fagdag for spesialister innen økonomisk rådgivning


13.10.2022

Skolemåltidet- en forutsetning for trivsel, helse og et godt skolemiljø

Hvordan sikre et måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekraftperspektiv? 

For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller blir servert. Mat og måltider i skolen har derfor stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse.


11.10.2022

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?  


05.10.2022

Bedring av samhandling for å få til gode pakkeforløp (pasientforløp) psykisk helse og rus

Helsedirektoratet vil komme å åpne dagen med kort å si noe om de nye føringene for "Nasjonale pasientforløp", og det vil være innlegg med erfaringsdeling om samhandling fra både spesialisthelsetjenesten og bydel/ kommune og brukerorganisasjon.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel