Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 


23.11.2023

Vi ber kommunene om å sende oss plan for forebygging på oppvekstområdet

Barnevernsreformen ble iverksatt 1. januar 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats skal styrkes.


22.11.2023

Barnevernlederforum 2024

Velkommen til barnevernlederforum 2024 - hold av 17.-18. april


09.11.2023

Boligsosiale fagdager

Statsforvalteren, i samarbeid med Husbanken Øst, inviterer til fagdager for de som arbeider med boligsosialt arbeid, inkludert både de som arbeider med bolig, tjenester og planarbeid i kommuner og bydeler.


07.11.2023

Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten

Som et tillegg til vår vanlige veiledningstelefon arrangerer vi nettbasert spørretime i Oslo og Viken. 


30.10.2023

Workshop- Hybridsamling om tilskuddsordningen for FACT og FACT Ung; "Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester" og "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov"

Hensikten med denne samlingen er å gi informasjon om de to tilskuddsordningene, og råd og veiledning om søknad og rapportering for disse. Vi vil også gå igjennom prioritering 2 i tilskuddsordningene som da ikke er prosjekt FACT.

 

 

 


26.10.2023

Ingen å miste - en kampanje om selvmordsforebygging

I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025» er det satt fokus på mange tiltak. Ett av dem er regionale folkeopplysningskampanjer om selvmordsforebygging.


26.10.2023

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 


26.10.2023

Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?

En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no


25.10.2023, Endret 25.10.2023

Tilbud om basiskurs

Ønsker du å øke basiskunnskapen om økonomisk rådgivning for ditt Nav-kontor?


24.10.2023

Kommunalt rusarbeid- ny innretning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel