Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 


13.03.2023

Grunnkurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning? 


06.03.2023

Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken og Arbeids- og velferdsdirektoratet.


03.03.2023

Tilsynsmessig oppfølging med psykiater

På bakgrunn av en ny henvendelse vi har mottatt, har vi funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av en psykiater. Dette er den samme psykiateren vi har funnet grunn til videre tilsynsmessig oppfølging med i seks andre saker.


17.02.2023

Tilsynsmessig oppfølging med psykiater

På bakgrunn av en henvendelse vi har mottatt, har vi funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av en psykiater. Dette er den samme psykiateren vi fant grunn til videre tilsynsmessig oppfølging med i januar og som vi også har funnet grunnlag for å undersøke rekvireringspraksisen til.


14.02.2023

Spørretime for Nav-kontorene i Oslo og Viken om økonomi og gjeld i en tid med dyrtid

Spørretimen blir ledet av fagleder Hallvard Øren ved Statsforvalteren.


13.02.2023

Innføring i sosiale tjenester i Nav

Dette webinaret vil være en introduksjon til de sosiale tjenestene og til sosialfaglig arbeid i Nav.


10.02.2023

Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.


10.02.2023

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenester

Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. I tilskuddsordningens prioritering 2 inngår og samhandling og tilbud til pasienter med særlig krevende og samtidige hjelpebehov.


09.02.2023

Tilbud om basiskurs

Ønsker du å øke basiskunnskapen om økonomisk rådgivning for ditt Nav-kontor?


09.02.2023

Kurs for KVP-veiledere i Oslo


Flere nyheter Få nyhetsvarsel