Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester (nytt navn)

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
voksne med alvorlig psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Målet er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 12.02.2024

Mål for ordningen

Målet er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Dette vil bidra til: 

  • En tjenesteutvikling som skjer på målgruppens egne arenaer og premisser, med sikte på sosial inkludering, flere friske leveår, bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse 
  • At flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen  
  • Omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning av mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.  

Det kan innvilges tilskudd til: 

Midlene skal brukes til tiltak rettet mot målgruppen som bidrar til måloppnåelse for tilskuddsordningen som beskrevet i regelverkets punkt 1. 

Prioritet 1  
Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT modellen (Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT).

 Tilskuddsmidlene skal bidra til en omstilling og styrking av eksisterende tjenester, og partene må selv bli enige om hvordan midlene skal benyttes i teametableringen. 

Prioritet 2  
Det innvilges tilskudd til etablering av andre allerede utprøvde kunnskapsbaserte modeller som f.eks. Housing First, og utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. Dette omfatter tiltak som treffer ROP gruppen herunder utprøving av Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT).  

Tillegg og presiseringer: 
For begge prioriteringer anbefales det å gjennomføre et forprosjekt.  

Noen endringer i årets reglverk: regelverket

Se Helsedirektoratet sin hjemmeside for ytterligere informasjon om ordningen, trykk her

Det skal brukes søkandsskjema og rapportering- og egenerklæringsskjema speseielt for denne ordningen, se høyre marg. 

Søknad skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken på epostadresse sfovpost@statsforvalteren.no innen 7. april 2024.

Rapportering for tilskudd mottatt i 2023 skal sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken på epostadresse sfovpost@statsforvalteren.no innen 1. april 2024.

 

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
voksne med alvorlig psykisk helse- eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. april 2024