Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift Målgruppen er kommuner. Målgruppen i siste instans er brukere av helse og omsorgstjenester og deres pårørende.
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
01. mar Landbrukets klima og miljømidler 2021 Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
26. mar Utlysning av midler til fjellandbruk i Oslo og Viken 2021 Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene i Hallingdal og Numedal
31. mar Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
31. mar Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner som gir opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. apr Utlysning av tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022 Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk
09. apr Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning Kommuner og Fylkeskommuner
14. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken. Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
30. nov Tilskudd 2021 til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. mar Landbrukets klima og miljømidler 2021
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatt oppfølging
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
26. mar Utlysning av midler til fjellandbruk i Oslo og Viken 2021
31. mar Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
31. mar Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert
01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. apr Utlysning av tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022
09. apr Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning
14. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
30. nov Tilskudd 2021 til svømmeopplæring for barn i barnehager