Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret Nav-kontor
01. feb Kompetanseutvikling i barnehage, skole og PPT Kommuner, skoler, barnehager, PPT, universitet/høgskole, og eiere av disse
01. feb Kommunalt rusarbeid - overgangsordning Målgruppe er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. mar Utlysning av landbrukets klima- og miljømidler 2023 Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
01. mar Tilskudd: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
01. mar Kommunalt kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
05. mar Kommunalt rusarbeid (ny innretning) Personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
24. mar Utlysning av midler til fjellandbruket 2023 Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.
31. mar Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2023 Oslo kommune og kommuner i Viken
01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner
18. aug Tilskudd 2023 til svømmeopplæring for barn i barnehage Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret
01. feb Kompetanseutvikling i barnehage, skole og PPT
01. feb Kommunalt rusarbeid - overgangsordning
01. mar Utlysning av landbrukets klima- og miljømidler 2023
01. mar Tilskudd: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Kommunalt kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023
05. mar Kommunalt rusarbeid (ny innretning)
24. mar Utlysning av midler til fjellandbruket 2023
31. mar Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2023
01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
18. aug Tilskudd 2023 til svømmeopplæring for barn i barnehage