Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Søknadsfrist:
31. mai 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold og bydeler i Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold og bydeler i Oslo
Rapporteringsfrist:
20. januar 2025 23:59

Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold og bydeler i Oslo kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Søknadsfrist er 31. mai 2024.

Publisert 19.02.2024, Oppdatert 26.02.2024

Formål med tilskudd

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. På grunn av manglende svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved vann.

Målet med tilskuddet er å styrke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever, og slik redusere risikoen for ulykker ved aktiviteter i og ved vann.

I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Tilskuddet bidrar derfor også til å bedre elevenes mulighet til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Jenter og gutter skal få et likeverdig tilbud.

Hvis kommunen/bydelen har andre elever som ikke kan svømme, eller ikke har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen, men de inngår ikke i tildeling av midler per elev.

Tildelingskriterier

Kommunene/bydelene velger selv hvordan opplæringen organiseres. Svømmeopplæringen kan gis i løpet av eller etter skoletid. I begge tilfeller må opplæringen som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven når det gjelder svømmeopplæringens organisering, innhold og forsvarlighet.

Elevens sikkerhet under opplæring i, ved og på vann og bading i grunnskolen må innfri forsvarlighetskravene i § 12-1 a) og b) i forskrift til opplæringsloven. Det er kommunen som skoleeier som har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.

  • Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Jenter og gutter skal få et likeverdig tilbud.
  • Det er mulig å søke om inntil kr 1 750 per elev i 2024. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.
  • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring.
  • Kommunene/bydelene må dekke øvrige kostnader selv.
  • Kommunene/bydelene velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres.
  • Svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Flere kommuner/bydeler kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 31. mai 2024.

Du finner søknadskjemaet på denne siden under fanen "Dokumenter".

Aktuelle ressurser

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) ved Høgskulen på Vestlandet har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet nettsiden "Svømmedyktig". Nettsidens målgruppe er de som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring.

Person som svømmer i basseng.
Svømming. Foto: Jarle Løv-Kjeldås / JLK Foto.
Søknadsfrist:
31. mai 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold og bydeler i Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold og bydeler i Oslo
Rapporteringsfrist:
20. januar 2025 23:59