Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier. For prioritet 2 (se regelverkets punkt 5) er målgruppen barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer, eller reaksjoner på belastende livshendelser.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Målet er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging. Det er et mål å stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Publisert 12.02.2024

Mål for ordningen:

Målet er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging.

Det er et mål å stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Dette vil bidra til:

  • At tjenesteutviklingen skjer på barn og unges premisser og arenaer, med vekt på tidlig innsats, livsmestring og sosial inkludering lokalt  
  • Målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse
  • At flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen
  • Omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak  
  • Fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet  

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det kan innvilges tilskudd til: 

Midlene skal brukes til tiltak rettet mot målgruppen som bidrar til måloppnåelse for tilskuddsordningen som beskrevet i regelverkets punkt 1. 

Prioritet 1  

Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge etter modell av Flexible Assertive Community Treatment ung (FACT ung). 

Tilskuddsmidlene skal bidra til en omstilling og styrking av eksisterende tjenester for barn og ungdom 12-25 år der målet er å utvikle en ny praksis for integrert samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester, basert på FACT ung modellen.

Prioritet 2  

Utvikling, tilpasning og etablering av psykisk helsetjenester for barn og unge basert på veileder psykisk helsearbeid barn og unge. 

Tilskuddet skal primært benyttes til stillinger til planlegging, utvikling, tilpasning og etablering av  psykisk helsetjeneste/ tilbud. Statsforvalter kan etter en skjønnsmessig vurdering dekke opplæring/kurs og andre nødvendige tiltak.  

Tillegg og presiseringer: 

Søkere som fikk innvilget tilskuddsmidler med prioritet 2 i 2023, kan søke om midler ut tilskuddsperioden, 4 år i prosjekt.  

For alle prioriteringer anbefales det å gjennomføre et forprosjekt. 

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Noen endringer i årets reglverk: Regelverket

Se Helsedirektoratet sin hjemmeside for ytterligere informasjon om ordningen, trykk her.

Det skal brukes søkandsskjema og rapportering- og egenerklæringsskjema speseielt for denne ordningen, se høyre marg. 

Søknad skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken på epostadresse sfovpost@statsforvalteren.no innen 7. april 2024.

Rapportering for tilskudd mottatt i 2023 skal sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken på epostadresse sfovpost@statsforvalteren.no innen 1. april 2024.

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier. For prioritet 2 (se regelverkets punkt 5) er målgruppen barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer, eller reaksjoner på belastende livshendelser.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. april 2024