Helsetjenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 27.02.2023

Steriliseringsnemnda

Statsforvalteren er mottaker av søknader om sterilisering som skal behandles av steriliseringsnemnda.


Publisert 29.09.2022

Tilsyn med Recoveryakademiet avdekket ikke svikt

Helseavdelingen fikk en klage i januar 2022 fra pårørende til en pasient som døde på Recoveryakademiet i april 2021. På et tilsyn vi har gjennomført fant vi at pasienten fikk forsvarlig helsehjelp.


Publisert 11.07.2022

Nye kvalitetsindikatorer for legevakt

Nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakttjenesten har blitt publisert for første gang.


Publisert 06.07.2022

Styringsinformasjon til helsefellesskapene om barn og unge

Ny rapport med styringsinformasjon til helsefellesskapene om barn og unge i alderen 0-20 år med langvarige og/eller omfattende behov viser til dels store forskjeller i bruken av alle helsetjenester for denne aldersgruppen.


Publisert 06.07.2022

Spredning av digital hjemmeoppfølging

Befolkningen blir eldre, og tilgangen på helsepersonell er allerede en utfordring i mange områder i landet. Bruk av digital hjemmeoppfølging kan bidra til at flere pasienter kan få oppfølging fra helsetjenesten når de trenger det, og mestre livet med sykdom bedre. Målet er at dette også skal bidra til bedre helse og redusere forbruk av helsetjenester. 


Publisert 22.03.2022

ALIS-avtaler og veiledning for fastleger i 2022

Helsedirektoratet utlyser en ny tilskuddsordning for nasjonale ALIS-avtaler og veiledning som er rettet mot både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med næringsdrift i kommunen.


Publisert 29.06.2020

Tilskudd til helsefellesskap

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til helsefellesskap, for å etablere en sektretariatsfunksjon.