Helsetjenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten må rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren kan også ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Hvis du er pasient, bruker eller pårørende, kan du for eksempel klage på at du er misfornøyd med tjenestene du har fått, ved negative opplevelser, uønskede hendelser, nestenuhell eller alvorlig svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig sted og med nødvendig informasjon. 

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenesten, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaget til den det gjelder. 

Dersom Statsforvalteren konkluderer med at du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde fra til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det samme. Våre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. 

Vis mer

Informasjon om saksbehandlingstid og klageadgang

Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. Vi sender ut informasjon til partene i saken når saken er ferdigbehandlet.

Hvis du har nye opplysninger i saken, ber vi deg sende disse via Sikker melding på vår nettside. Har du ikke mulighet til å sende oss opplysningene elektronisk, kan du sende dem via post til: Statsforvalteren i Oslo og Viken (fra 1.7.24 Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus), postboks 325, 1502 Moss. Har du fått et saksnummer i din sak, vennligst benytt dette i all kontakt med oss.

Dersom du vil klage på lege, sykehus eller andre helsetjenester, finner du mer informasjon om hvordan du går fram på vår nettside om Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester.


Publisert 27.02.2023, Sist endret 06.06.2024

Steriliseringsnemnda

Statsforvalteren er mottaker av søknader om sterilisering som skal behandles av steriliseringsnemnda.