Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar dessuten hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsetting av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Nav skal ikke ta hensyn til om familien har barnetrygd når de vurderer søknader fra familier med barn.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 13.06.2024

Informasjonsskriv 3/2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt tilsyn med Nav sin behandling av klager på vedtak om økonomisk stønad


Publisert 31.01.2024

Informasjonsskriv nr. 1/2024

Statistikken viser klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav, forvaltningsloven og integreringsloven behandlet av Sosial- og barnevernavdelingen.


Publisert 03.01.2024

Rundskriv A-3/2023

Statlige rettledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2024


Publisert 26.10.2023

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 


Publisert 05.10.2023

Informasjonsskriv nr. 2/2023 - behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Revidert utgave av informasjonsskriv nr. 6/2022)


Publisert 26.07.2023

Tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd 2023  


Publisert 16.05.2023

Endring i EØS-veilederen

Veilederen er revidert 08.05.2023


Publisert 02.05.2023

Informasjonsskriv nr 1B/2023 - Integreringsloven

Behandling av klagesaker


Publisert 25.04.2023, Sist endret 15.06.2023

Avklaring barnetrygd og sosialhjelp

Forståelsen av sosialtjenesteloven § 18, 3.ledd


Publisert 03.02.2023

Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten mars 2023