Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Du bør vurdere om du har andre muligheter til å forsørge deg selv, før du søker om økonomisk sosialhjelp. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Statsforvalterens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 14.01.2022

Webinar - tilskudd på velferdsfeltet

Under følger presentasjonene fra webinar 7.januar


Publisert 03.01.2022

Rundskriv A-2/2021 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Rundskrivet utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 (med virkning fra 1. januar 2022).


Publisert 22.12.2021

Endringer i midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven

Det er vedtatt endringer i midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven § 20, § 20a og § 29 til § 40


Publisert 14.12.2021

Opptak fra Bolig- og velferdskonferansen

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerte i november Bolig- og velferdskonferansen 2021 sammen med Husbanken Øst.

Formålet med konferansen var å tilrettelegge for bedre samarbeid og samordning mellom de tjenester og instanser som har som oppgave å jobbe for at alle skal ha et trygt hjem.


Publisert 29.11.2021

Informasjonsskriv nr 5/2021

Vurdering av søknader om økonomisk stønad fra personer som er innvilget oppholdstillatelse under forutsetning av underhold.


Publisert 21.11.2021

Husbanken Øst og Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021

Alle skal ha et trygt hjem! Statsforvalteren ønsker å tilrettelegge for en sosialt bærekraftig boligpolitikk, og har samordning og samarbeid som tema for årets konferanse. 


Publisert 08.11.2021

Informasjonsskriv nr 4/2021

Egenvurdering – Kartlegging, vurdering og beslutning av barns behov ved søknad om økonomisk stønad, inkludert barn av brukere som deltar i kvalifiseringsprogrammet.


Publisert 04.08.2021

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret

Her finner dere liste over alle tiltak som har midler for drift i 2021.


Publisert 29.06.2021

Veiledningsskriv - utbetaling av stønad

Sosialtjenesteloven - stønadsformer og utbetaling av stønad


Publisert 18.06.2021

Nav styrker internkontrollen

11 av 16 Nav-kontor i Oslo og Viken konkluderte med lovbrudd etter å ha gjennomgått egen praksis ved etterbetalt trygdeytelse. Samtlige har en plan for å rette opp i forholdene.