Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Statsforvalterens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 04.08.2021

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret

Her finner dere liste over alle tiltak som har midler for drift i 2021.


Publisert 29.06.2021

Veiledningsskriv - utbetaling av stønad

Sosialtjenesteloven - stønadsformer og utbetaling av stønad


Publisert 18.06.2021

Nav styrker internkontrollen

11 av 16 Nav-kontor i Oslo og Viken konkluderte med lovbrudd etter å ha gjennomgått egen praksis ved etterbetalt trygdeytelse. Samtlige har en plan for å rette opp i forholdene. 


Publisert 04.06.2021, Sist endret 11.06.2021

Informasjonsskriv

Under er en oversikt over våre aktive informasjonsskriv


Publisert 25.05.2021

Webinarer - sosialtjenesteloven

Lyst til å se opptak av våre webinar?


Publisert 18.02.2021

Infoskriv nr. 1/2021 - statistikk 2020

Klagesaker/enkeltvedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV og vedtak etter forvaltningslovens § 36


Publisert 09.02.2021

Veiledningsskriv til forvaltningsloven § 36

Statsforvalteren ser i forbindelse med klagesaker at det i Nav-kontorenes vedtak etter sosialtjenesteloven ikke alltid er opplyst om retten til å kreve saksomkostninger etter forvaltningsloven (fvl.) § 36


Publisert 09.02.2021

Informasjonsskriv nr. 2 - 2021

Behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler mange klagesaker hvert år. For at vi skal få behandlet sakene så raskt og grundig som mulig, er det viktig at de er gode og oversiktlige.  Informasjonsskriv nr 2/2021 omhandler fremgangsmåten i klagesaker som sendes til Statsforvalteren fra Nav-kontorene.


Publisert 22.01.2021

Informasjonsskriv nr 2/2020 - ny publisering

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag som flytter i integreringstilskuddsperioden, og søker økonomisk stønad i ny kommune.


Publisert 18.01.2021

Informasjonsskriv nr 3/2021 - refusjon

Informasjonsskrivet gir informasjon om hvordan vedtak om refusjon skal fattes, og hva Nav-kontoret skal gjøre når brukere klager på vedtak om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. jf. § 26.