Stor økning i vedtak om bruk av tvang på barnevernsinstitusjoner

Vår årsrapport for 2023 viser bekymringsfull utvikling på flere områder. Vi kontrollerte 700 flere protokoller om bruk av tvang og begrensninger ved institusjonene enn året før.

Publisert 07.03.2024

I 2023 var det 140 barnevernsinstitusjoner i Oslo og Viken. Det tilsvarer nesten 40% av alle barnevernsinstitusjoner i landet. Det bodde i overkant av 700 barn på institusjonene.

Tilsyn med barnevernsinstitusjoner

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som er ansvarlig for barnevernets institusjonstilbud i Østfold, Buskerud og Akershus. I Oslo kommune har kommunen selv ansvaret for institusjonstilbudet. Statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjonene er statens lovlighetskontroll for å bidra til å sikre at barna får forsvarlig omsorg og behandling, at barna behandles hensynsfullt og med respekt for sin personlige integritet og at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt.

I 2023 avdekket vi lovbrudd i 25 tilsyn. Lovbruddene handlet om hvordan institusjonene ivaretar barnas rett på vern og beskyttelse, bemanning og kompetanse, herunder opplæring og kunnskap om rettighetsforskriften og forebygging av tvang.

Økt bruk av tvang og begrensninger

Barnevernsinstitusjonene oversender tvangsprotokoller til Statsforvalteren fortløpende. Vi gjennomgår alle protokollene og vedtak om bruk av tvang ved institusjonene. I 2023 kontrollerte vi til sammen i underkant av 4 000 protokoller med over 4 200 avgjørelser om tvang og begrensninger.

Dette er cirka 700 flere protokoller enn i 2022.

Vi registrerte en økning på 34% for bruk av tvang i akutte faresituasjoner, en økning i antall kroppsvisitasjoner med 41% og en økning i antall ransakinger med 38%. Størst økning var det i antall gjennomførte inndragninger, med 66% flere enn i 2022.

Årsakene til den store økningen i bruk av tvang og begrensninger kan blant annet handle om at flere barn og ungdom er i befatning med rusmidler mens de bor på institusjon, og at flere barn har omfattende og sammensatte hjelpebehov. Barnas situasjon og utfordringer øker behovet for vern og beskyttelse, også i form av vedtak om tvang og begrensninger.

Vi ser også at en del institusjoner har særlige utfordringer knyttet til stabil og tydelig ledelse, bemanning og kompetanse, og samarbeid med andre tjenester om barn med helse- og/eller rusutfordringer.

- Vi er, som i fjor, svært bekymret for at barn og unge som har behov for samtidige tjenester fra flere sektorer, ikke i tilstrekkelig grad får dette, sier direktør i sosial- og barnevernavdelingen hos Statsforvalteren, Mari Hagve.

Flere barn og ungdom klager til oss

Barn som bor på barnevernsinstitusjon, får tilbud om å snakke med oss når vi er på tilsyn. I tillegg mottar vi stadig flere henvendelser direkte fra barn og unge via barnas barnevernklage.

- Vi erfarer at portalen er et viktig bidrag til god brukermedvirkning og rettssikkerhet. Mange av henvendelsene vi får gjelder barn på barnevernsinstitusjon, og henvendelsene via barnas barnevernklage følges opp med det samme, opplyser Hagve.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har også behandlet totalt 220 rettighetsklager på institusjonsområdet i 2023. Dette innebærer en økning på 114% sammenliknet med 2022.

Det var flest klager på tvang i akutte faresituasjoner og begrensninger i bevegelsesfrihet. Videre ble det klaget på begrensninger i bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, ransaking, kroppsvisitasjon og inndragning.