Barn og foreldre

Oppdatert 17.03.2023

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


03.02.2023

Tilsynsmessig oppfølging med helsetjenesten etter dødsfallene i Spydeberg

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomgått mottatte varsler fra Helsetilsynet. På bakgrunn av opplysningene i varslene har vi funnet grunnlag for tilsynsmessig oppfølging med Sykehuset Østfold HF.


24.01.2023

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddet skal finansiere og stimulere kommuner og fylkeskommuner til å tilby grunnskoleopplæring/ videregående opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.


20.01.2023

Vi åpner tilsyn etter dødsfallene i Spydeberg

Som del av tilsynet vil vi blant annet undersøke hvordan de ulike tjenestene har samarbeidet for å sikre helhetlig hjelp til jentene, sier Mari Hagve, direktør for sosial- og barnevernavdelingen.


05.01.2023

Ny veileder om legemiddelhåndtering i barneverninstitusjoner

Det er avdekket flere risikomomenter ved legemiddelhåndtering i norske barneverninstitusjoner. På bakgrunn av det, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utarbeidet en nasjonal veileder for en forsvarlig håndtering av legemiddel i barneverninstitusjonene.


05.01.2023, Endret 05.01.2023

Til deg som bor på barneverninstitusjon

Vi kommer på besøk minst to ganger i året, for å undersøke hvordan du som bor på barnevernsinstitusjon har det.

 


13.12.2022

Lederforum for barnevernledere i Oslo og Viken

Tema for samlingen er Ledelse og styring i lys av barnevernreformen og ny barnevernlov.


07.11.2022

Meldinger til barnevernet ved høyt skolefravær

Vi mottar i økende grad henvendelser fra foreldre til elever i skolen om rutinemessige meldinger til barneverntjenesten på grunn av høyt skolefravær. 


13.10.2022

Skolemåltidet- en forutsetning for trivsel, helse og et godt skolemiljø

Hvordan sikre et måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekraftperspektiv? 

For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller blir servert. Mat og måltider i skolen har derfor stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse.


13.09.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivningen- samarbeid, samordning og barnekoordinator

Her finner du konferansen om de nye lovkravene


02.09.2022

Konferanse 26 oktober om nye bestemmelser i velferdslovgivningen

Endringene omfatter nye eller endrede bestemmelser om samarbeid, samordning og koordinering, og innebærer blant annet en styrket plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester.

Vi arrangerer en fysisk og digital konferanse 26 oktober- så hold av dagen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel