Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


19.12.2021

Tilbud til utsatte barn og unge og barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Det viktigste tiltaket for utsatte barn, unge og familier er å holde tjenestene for disse målgruppene åpne og tilgjengelige. Det skriver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i et felles brev til statsforvaltere og kommuner.


26.11.2021

Tilskudd på velferdsfeltet - webinar

Du vil få en kort informasjon om de ulike tilskudd Statsforvalteren har på velferdsfeltet med formål, søknadsfrister, rapportering, kontaktpersoner og hvor man ev. finner utfyllende informasjon om søknad og regelverk.


21.11.2021

Husbanken Øst og Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021

Alle skal ha et trygt hjem! Statsforvalteren ønsker å tilrettelegge for en sosialt bærekraftig boligpolitikk, og har samordning og samarbeid som tema for årets konferanse. 


11.11.2021, Oppdatert 11.11.2021

Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 15. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Viken

Vi minner om vårt digitale informsjonsmøte for Viken mandag 15. november kl. 10.00 - 13.00.


11.11.2021, Oppdatert 11.11.2021

Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 12. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo

Vi minner om vårt digitale informasjonsmøte for Oslo fredag 12. november kl. 10.00 - 13.00


11.10.2021

Bufdirs barnevernkonferanse 17.november 2021

  • Hvordan vil barnevernreformen påvirke arbeidet med barns oppvekstvilkår i din kommune?
  • Hvordan har andre kommuner forberedt seg på reformen?

11.10.2021

Vergemål for barn i barnevernet

Vergemålsavdelingen og Sosial- og barnevernavdelingen v/Barnevernseksjonen inviterer til webinar.


01.10.2021

Lederkonferanse - CRPD

Hva betyr FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) for din kommune?»


20.08.2021, Oppdatert 03.09.2021

Tilretteleggingsmidler til barnehager

Barnehageeiere eller styrere kan fram til 12. september søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb. 

 


02.07.2021

Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv

Barnekonvensjonen og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i praksis; – Barnets beste, inkluderende utdanning og tverrfaglig samarbeid.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel