Barn og foreldre

Oppdatert 17.03.2023

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


26.05.2023

Frister i undersøkelser etter barnevernloven og beslutninger om utsatt frist


24.05.2023

Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?

En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no


16.05.2023

Webinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD) - artikkel 24 utdanning

Webinaret har vekt på artikkel 24 - Utdanning


16.05.2023

Webinar om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Webinaret har vekt på artikkel 7 - Barn med nedsatt funksjonsevne


12.05.2023

Flere unge er bekymret for å bli tatt ut av landet mot sin vilje

Offentlige tjenester og skoler har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet og plikter å hjelpe barn og unge som er utsatt.


31.03.2023

Inspirasjonswebinar om likestilling

Vi arrangerer et webinar for kommuner og bydeler i regi av likestillingssentrene til inspirasjon i deres likestillingsarbeid. 


03.02.2023

Tilsynsmessig oppfølging med helsetjenesten etter dødsfallene i Spydeberg

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomgått mottatte varsler fra Helsetilsynet. På bakgrunn av opplysningene i varslene har vi funnet grunnlag for tilsynsmessig oppfølging med Sykehuset Østfold HF.


24.01.2023

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddet skal finansiere og stimulere kommuner og fylkeskommuner til å tilby grunnskoleopplæring/ videregående opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.


20.01.2023

Vi åpner tilsyn etter dødsfallene i Spydeberg

Som del av tilsynet vil vi blant annet undersøke hvordan de ulike tjenestene har samarbeidet for å sikre helhetlig hjelp til jentene, sier Mari Hagve, direktør for sosial- og barnevernavdelingen.


05.01.2023

Ny veileder om legemiddelhåndtering i barneverninstitusjoner

Det er avdekket flere risikomomenter ved legemiddelhåndtering i norske barneverninstitusjoner. På bakgrunn av det, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utarbeidet en nasjonal veileder for en forsvarlig håndtering av legemiddel i barneverninstitusjonene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel