Informasjonsskriv 2/2024 - Tilsyn med Oslo kommune som krisesentermyndighet

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte i 2022 og 2023 tilsyn med Oslo kommune som krisesentermyndighet.

Publisert 20.03.2024

Tema for tilsynet var bydelenes arbeid med reetablering etter opphold på krisesenter, jf. krisesenterlova § 2 annet ledd bokstav d, jf. § 4 om samordning av tjenester, samt bydelens internkontroll, jf. kommuneloven § 25-1.  

Tilsynet startet i 2022. Det ble da gjennomført tilsyn med åtte bydeler. Tilsyn i de resterende syv bydelene ble gjennomført høsten 2023. Tilsynet ble gjennomført som dokumenttilsyn. Leder for Oslo Krisesenter ble intervjuet og Statsforvalteren ba bydelene svare på spørsmål og sende inn relevant dokumentasjon. I Oslo ble tilsynet rettet mot bydelene, da bydelene har tilsvarende ansvar for beboere på krisesenter som kommuner har i andre fylker. Tilsynet omfattet bydelene som virksomhet og ikke Oslo Krisesenter.  

Formålet med tilsynet var å bidra til at bydelene har en praksis som er i samsvar med bestemmelsene i krisesenterlova og kommuneloven. 

I dette informasjonsskrivet redegjør vi for valg av tema, hvordan tilsynet ble gjennomført, hva vi fant og hvordan bydelene har arbeidet videre med påpekte lovbrudd.  Lenke til informasjonsskrivet ligger under dokumenter på denne siden.