Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


14.10.2021

Korona: Normal hverdag med økt beredskap

Fra og med 25. september 2021 er Norge over i en normal hverdag med økt beredskap. Les mer på regjeringen.no 

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.

27.10.2021

Søknadsfrist for tilskudd til ALIS-avtaler for fastleger i spesialisering utløper snart

Helsedirektoratet viser til at tilskuddsordningen for ALIS-avtaler for fastleger i spesialisering er et viktig rekrutteringstiltak for å sikre stabilitet i fastlegeordningen. Søknadsfristen er 16.11.2021.


26.10.2021

Tilskuddsmottakersamling - lindrende behandling den 25.november

Tilskuddmottakersamling den 25. november 2021 for prosjektledere for kommunale prosjekter innen lindrende behandling.

 


25.10.2021

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


22.10.2021

Videregående kurs i økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten.


21.10.2021

Arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere

Helsedirektoratet har i dag sendt ut et brev til kommuner, landets statsforvaltere og regionale helseforetak om dette tema.  


20.10.2021

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har nylig blitt oppdatert med et utvidet kapittel om helsehjelp til ofre for menneskehandel.


18.10.2021

Tilsynssak med helsevesenet etter hendelsen på Kongsberg

Vår helseavdeling har varslet Kongsberg kommune og Vestre viken helseforetak om at det blir åpnet tilsynssak etter den tragiske hendelsen på Kongsberg onsdag 13. oktober. Vi ber i første omgang om informasjon om den siktedes kontakt med helsevesenet fra januar 2018 og fram til i dag.


13.10.2021

Basiskurs i økonomisk rådgivning - digitalt

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?


13.10.2021

Rus- og psykiskhelsekonferanse i Viken og Innlandet 2021

DIGITAL SENDING: YouTube-Link vil bli sendt dagen før konferansen.

Konferansen er et samarbeid mellom KORUS Øst, Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel