Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

11.08.2022

Ny opptrappingsplan psykisk helse - regionalt innspills møte for Oslo og Viken

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Statsforvalteren i Oslo og Viken til regionalt innspills møte den12. september 2022 for Oslo og Viken.

 

Som oppfølging av Hurdalsplattformen har regjeringen startet arbeidet med en opptrappingsplan for psykisk helse. Planen skal omfatte hele psykisk helse-feltet. Det innebærer både det helsefremmende og forebyggende arbeidet, arbeidet med å sikre mer tilgjengelig og nær hjelp, og tilbudet til dem med alvorlige og sammensatte utfordringer. Målet er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at hjelpen skal bli mer tilgjengelig for dem som trenger det. Det tas sikte på å legge frem opptrappingsplan for psykisk helse i løpet av 2023.

 

Planen vil ha særlig oppmerksomhet på brede, forebyggende tiltak og på styrking av lavterskeltilbud i kommunene. Hovedvekten i opptrappingsplanen vil ligge på kommunale tjenester.

Samtidig skal den bidra til å sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, spesielt innen psykisk helsevern for barn og unge ( https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opptrappingsplan-psykisk-helse/id2907606/)

 

 


11.08.2022

Viken verksted Leve hele livet og Aldersvennlig Norge

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet i Oslo og Viken, KS Viken og senteret for et aldersvennlig Norge inviterer til et verksted der kommunene får inspirasjon til å utvikle det tverrsektorielle samarbeidet for å kunne nå målene for et aldersvennlig samfunn.

 


03.08.2022

Matgledekampanjen snart i gang

16. august åpner statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland vår nye Matgledekampanje. Alle institusjoner og hjemmetjenester i Oslo og Viken er invitert til å delta.


02.08.2022

Ikke videre tilsyn etter masseskyting i Oslo

Etter gjennomgang av dokumentasjonen vi har mottatt, har vi ikke mistanke om svikt i tjenestene den siktede har mottatt de siste fem årene.


28.07.2022

Færre ba om hjelp med økonomi og gjeld i 2020 og 2021

I pandemiårene 2020 og 2021 var det en stor reduksjon i antallet som ba om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Reduksjonen i Oslo var på 14 % og i Akershuskommunene var den på 6 % fra 2019 til 2021.


21.07.2022

Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken


20.07.2022

Tiltak som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav

Informasjon om tiltak som har mottatt tilskudd  – 2022


12.07.2022

Videregående kurs i økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten.


06.07.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet reformen

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


06.07.2022

Spredning av digital hjemmeoppfølging

Befolkningen blir eldre, og tilgangen på helsepersonell er allerede en utfordring i mange områder i landet. Bruk av digital hjemmeoppfølging kan bidra til at flere pasienter kan få oppfølging fra helsetjenesten når de trenger det, og mestre livet med sykdom bedre. Målet er at dette også skal bidra til bedre helse og redusere forbruk av helsetjenester. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel