Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du mener at det kan ha skjedd en svikt i helse- og omsorgstjenestene, er det ofte en god start å ta dette opp direkte med virksomheten som har gitt tjenesten. Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. 


24.05.2023

Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?

En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no


16.05.2023

Endring i EØS-veilederen

Veilederen er revidert 08.05.2023


16.05.2023

Webinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD) - artikkel 24 utdanning

Webinaret har vekt på artikkel 24 - Utdanning


16.05.2023

Webinar om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Webinaret har vekt på artikkel 7 - Barn med nedsatt funksjonsevne


15.05.2023

Spørretime for sosiale tjenester i Nav

Spørretime for sosiale tjenester i Nav


12.05.2023

Tilskuddssamling

Samling om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav


12.05.2023

Flere unge er bekymret for å bli tatt ut av landet mot sin vilje

Offentlige tjenester og skoler har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet og plikter å hjelpe barn og unge som er utsatt.


10.05.2023

Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, Trøndelag, Vestland, og Arbeids- og velferds-direktoratet.


08.05.2023

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?  


02.05.2023

Informasjonsskriv nr 1/2023 - Integreringsloven

Behandling av klagesaker


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel