Fagdag for FACT-team i Hallingdalsregionen

Vestre Viken inviterer, i samarbeid med kommunene i Hallingdalskommunene, til fagdag for ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste i kommuner og i spesialisthelsetjenesten i Hallingdalsregionen. Bakgrunnen er satsingen på FACT-team, som foregår både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, både i Buskerud og i landet forøvrig. Formålet med fagdagen er å lage en felles arena med aktuelle fagtemaer som både interesserer og bidrar til det gode teamarbeidet.

Påmelding innen 10. mai til: elllys@vestreviken.no

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.04.2019

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning. I Buskerud har Vestre Viken og kommunene i opptaksområdene formalisert samarbeid, søkt tilskuddsmidler og etablert FACT-team med DPS'ene som utgangspunkt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken forvalter tilskuddsordningen Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov på vegne av Helsedirektoratet og har også kunnet tildele midler til fagdagen. Dette i henhold til oppdraget om at Fylkesmannen skal bidra til økt tilgjengelighet og bedre kvalitet i tilbudet til personer med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer ved å understøtte kommunene i å ta i bruk kunnskapsbaserte metoder.