Ønsker du et verv i kontrollkommisjon fra 2022?

Det er nå enkelte ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i vår region. Her finner du mer informasjon om hvilke verv som er ledige og hvordan du skal søke.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2021, Sist endret 03.02.2022

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Statsforvalteren er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I Oslo og Viken er det 16 kontrollkommisjoner, åtte i Viken fylke og åtte i Oslo fylke.

 Oversikt over ledige verv med tiltredelse fra 01.01.2022:

AHUS II

 • Vararepresentant for leder (nestleder/jurist). Eventuelt leder

AHUS III

 • Vararepresentant for legmedlem

Østfold I

 • Vararepresentant for legekyndig medlem

Krav til kvalifikasjoner:

 • Leder/vararepresentant leder: Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Leder/vararepresentant leder bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.

 • Lege/vararepresentant lege: Bør ha spesialitet i allmennmedisin. Det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege og fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.
 • Legmedlem/vararepresentant legmedlem: Det stilles ingen særskilte krav til bakgrunn, vedkommende kan eksempelvis ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Krav til habilitet:

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør som hovedregel ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Oppnevningsperiode:

Medlemmene oppnevnes som hovedregel for fire år. Det tas imidlertid forbehold om at oppnevningstiden kan bli kortere. Dette med bakgrunn i det pågående arbeidet med mulige endringer i tvangslovgivningen etter forslag fra Tvangslovsutvalget (NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven).

Godtgjøring:

Det gis godtgjøring for vervet. Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2.

Leder og vararepresentant leder: a) Jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling, godtgjøres per time med 75 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen. b) Advokat som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Lege og vararepresentant lege: a) Lege i lønnet stilling godtgjøres per time med 75 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen. b) Lege som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Øvrige medlemmer godtgjøres med 37,5 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen. Øvrige medlemmer som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres med 50 % av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Se mer om dette på Helsedirektoratets nettsider:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern/oppnevning-av-og-godtgjoring-til-medlemmer-av-kontrollkommisjonene

Vi viser for øvrig til Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2014 om oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Annet:

Opplæring: Avtales som hovedregel nærmere med den enkelte kontrollkommisjonsleder ut ifra behov. Ulike former for opplæring kan vurderes, for eksempel å delta som observatør ved et møte i forkant av utøvelsen av vervet. Alle nye medlemmer skal imidlertid som minimum sette seg inn i det materialet som det henvises til i oppnevningsbrevene fra Statsforvalteren og som vil variere noe ut ifra de ulike typer vervene. Se mer om informasjon til nye medlemmer og opplæring på Helsedirektoratets nettside:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern

Arbeidstid: Varierer etter behov hos de enkelte kommisjonene, flertallet av kommisjonene i regionen har ukentlige møter hele eller deler av dagen. Leder/nestleder vil i tillegg bruke tid på for-/etterarbeid, vedtaksskriving, andre møter med mer.

Geografi: Noen kommisjoner er tilknyttet enheter som er sentrumsnære og det er enkelt å kunne benytte seg av offentlig kollektivtransport. Andre kommisjoner er tilknyttet enheter som ligger geografisk spredt og hvor det kan være praktisk med tilgang til bil. Det stilles imidlertid ikke noen krav til dette, transport til og fra kommisjonsmøtene er uansett det enkelte medlemmet sitt ansvar.

Personvern

Vi behandler alltid personopplysninger i henhold til personvernloven og oppbevarer kun opplysningene så lenge det er nødvendig.

Søknad:

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Informasjon om hvorfor du ønsker verv i kontrollkommisjon, motivasjon og personlige egenskaper samt din kontaktinformasjon
 • CV eller tilsvarende oppstilling av utdanning og praktisk erfaring
 • Navn, epostadresse, telefonnummer og relasjon til to personer som kan kontaktes for referanse
 • Opplysning om eventuelle andre aktuelle engasjementer og ansettelser for habilitetsvurdering

 

 • Merk: Dersom du allerede har hatt eller har et verv i kontrollkommisjonene i regionen, vennligst vis til dette i søknaden. I så tilfelle kan søknaden og de andre opplysningene det bes om, være kortfattet.

Søknaden merkes; «Kontrollkommisjonsverv – saksnr. 2021/35409» og bes sendes elektronisk som sikker melding til Statsforvalteren i Oslo og Viken:

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/om-oss/kontakt-oss/#sikkermelding

Eventuelt kan også søknaden sendes per post, den bes i så tilfelle om å merkes med det samme; «Kontrollkommisjonsverv – saksnr. 2021/35409». Postadresse:

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 Moss

Søknadsfrist:

Snarest, og senest 10.12.2021. Vi vil ta kontakt med aktuelle kandidater så snart som mulig for samtale/intervju og innhenting av referanser.