Ny opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)

09.juni 2023 ble opptrappingsplanen for psykisk helse lagt frem. Regjeringen vil øke bevilgningene til feltet med minst 3 milliarder over de neste ti årene, og lover å satse på både forebygging og styrking av tilbudet til pasienter med langvarige og sammensatte behov.

Publisert 22.08.2023

Regjeringen har valgt tre innsatsområder for opptrappingsplanen

 • helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid
 • gode og tilgjengelige tjenester der folk bor
 • tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

Regjeringen har satt i gang flere arbeid som påvirker psykisk helse-feltet i planperioden, og som bør ses i sammenheng

Dette er:

 • Regjeringens tillitsreform 
 • Folkehelsemeldingen - som bygger på premissene om helsefremmede arbeid og forebygging på skje på alle samfunnsområder
 • Fellesskap og mestring- Bo trygt hjemme 
 • Nasjonal helse- og samhandlingsplan (skal etter planen legges fram høsten 2023)
 • Forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet (skal etter planen legges frem i 2024)
 • Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (høsten 2023)
 • Styrking av allmennlegetjenesten
 • Nasjonal livskvalitetsstrategi (etter planen legges frem i 2024)
 • Handlingsplan mot spillproblemer (2022- 2025)

Vis mer