Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


08.01.2015

Vurderer du økologisk drift på garden? Bruk økologisk førsteråd!

Økologisk førsteråd er ope for alle interesserte, gjeld for alle produksjonar og er uforpliktande og gratis.


06.01.2015

Fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 6.-7. februar 2015

Fag- og inspirasjonssamlinga er den årlege møtestaden i Rogaland for bønder med økologisk produksjon, forbrukarar, rådgjeving, forvaltning og andre som er interesserte i økologisk landbruk. I år skal vi vere på Kultubruket 44/4 på Bru.


06.11.2014

Bangstart for andelslandbruk i Rogaland

Det som begynte med eit møte med uviss utgang slutta med at rundt halvparten av dei rundt 70 deltakarane fann den framtidige andelsgarden sin før dei skilde lag i går kveld.


22.09.2014

Økologisk mat sel bra!

Omsetnad av økologiske varer i daglegvarehandelen auka med 30 % i fyrste halvår 2014. Salet gjennom andre kanalar auka med 20 %.


03.06.2014

Tema-ark om plantevern i økologisk grønsaksproduksjon

Den norske produksjonen av økologiske grønsaker dekkjer ikkje auka etterspørselen. Mangelfull kunnskap om økologisk plantevern kan vere eit hinder for at fleire produserer økologisk.


02.06.2014

"Brød og fisk"

… var temaet for den praktiske matlagingsdelen på økologisk matkurset for tilsette i barnehage og SFO på Karmsund vidaregåande skole.


15.05.2014

Sølv til Gosen skole

Som første ungdomsskole i Noreg, har Gosen skole i Stavanger fått Debio sitt serveringsmerke i sølv. Sølvmerket inneber at over 50 prosent av maten som blir servert i kantina er økologisk.


12.05.2014

Bli med på markvandring - produksjon av grønsaker utan kjemi

Velkommen til markvandringar torsdag 12. juni 2014 for å sjå på produksjon av grønsaker på Klepp og i Stavanger med Thomas Holz frå Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.


07.05.2014

Økologisk matkurs for barnehagar og sfo i Haugesund og Stavanger

Med dette kurset vil vi gi konkrete innspel til korleis de kan jobbe med økologisk mat i barnehagen eller på sfo. Kurset vil gi idear og tips til alt frå innkjøp og menyar til praktisk matlaging.


21.03.2014

”Akselererande etterspurnad” etter økologisk mat

Dette varslar Oikos på nettsida etter at SLF kom med nye salstal over økologiske produkt. Omsetnad av økologiske produkt auka med 15,7 prosent frå 2012 til 2013, og ligg no på 1,65 milliardar kroner.