Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


08.01.2014

Handlingsplanen for økologisk landbruk = Bygdeutvikling = sant

Midlar frå handlingsplanen for økologisk landbruk blir innlemma i bygdeutviklingsmidlane.


12.09.2013

Matmarknad laurdag 14. september på Kongsgård skole

14 lokale produsentar, foredlarar, restaurantar og butikker stiller med eit stort utval av varer på Markens Grøde.

 


30.08.2013

Sandnesbedrift vann økologisk pris

Den økologiske grossisten Norganic er kåra til årets leverandør av økologiske produkt.


15.05.2013

Nyheitsbrev økologisk mat og landbruk mai 2013

Nyttig informasjon om økologisk mat og landbruk: arrangement, kurs, bedriftsportrett, tall med meir. Nyheitsbrevet blir sendt ut i desse dagar til abbonnentene - enten elektronisk eller i posten.

 


14.05.2013

Studietur til Sør-Tyskland 23.-28.september 2013

Tema for turen er "Vidareforedling og verdiskaping". Vi skal sjå på økologiske gardar som foredlar gardsprodukt og som samarbeider om sal og marknadsføring av desse. Kjøtt- og mjølkeforedling står i fokus. Vi skal vere ein dag på Herrmannsdorfer Landwerkstätten, der vi også deltek på pølselagingskurs.


11.04.2013

Sals-og serveringsstader i Rogaland - no oppdatert

Hefte om sals-og servingsstader i Rogaland med økologisk mat er no oppdatert. Endringar skjer fortløpande etter behov.


21.01.2013

Årets første nyheitsbrev

Her kan du lese nyheiter om økologisk landbruk i Rogaland.


03.01.2013

Søknadsfrist - Handlingsplan for økologisk landbruk i Rogaland

Fristen for å søkje om midlar er 15. februar 2013. Midlane kan brukast til prosjekt i hele verdikjeda frå jord til bord for å auke produksjonen og omsetnaden av økologisk mat.


13.09.2012

Server meir økologisk! – om økologisk mat i storhushald

Dagsseminar om korleis offentlege verksemder kan krevje økologiske matvarer. Det blir lagt opp til eit seminar med mykje dialog og mest mogleg relatert til konkrete utfordringar. Aktuelle tiltak og strategiar vil bli diskutert.


13.08.2012

Ny utgåve: nyhendebrev for økologisk landbruk august 2012

Har du lyst å komme til open økologisk gard, moroe deg over "kokken og tosken", eller starte opp som lokalmatprodusent?