Her finner du informasjon om tilskuddsordninger der Statsforvalteren har en rolle. Informasjon om tilskuddsordninger kan sorteres på tema og årstall ved hjelp av boksene under.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
14. jun Stimuleringsmidler barnevernstjenester 2024 Kommunale læringsnettverk - barnevern
15. mai Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.
07. apr Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer. Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
05. apr Midler til "Natursats" og naturrestaurering Kommunene
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, søknadsomgang 1 Jordbruksforetak
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
01. mar Kommunalt rusarbeid Personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. mar Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2024 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten
29. feb Søk midler i klima- og miljøprogrammet 2024 Kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl.
Se hovedtekst Skjønnsmidler for Nordland 2024 Kommunene
15. feb "Klimasats" 2024 Kommunener og fylkeskommuner
11. feb Ivareta naturmangfold i kommunal planlegging Kommunene
01. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester Kommuner og veterinærvaktdistrikter
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet Avløserlag/landbrukstjenester
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
15. jan Tilskudd til vilttiltak Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner
15. jan Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner
Søknadsfrist Tittel
14. jun Stimuleringsmidler barnevernstjenester 2024
15. mai Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
07. apr Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
07. apr Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer.
05. apr Midler til "Natursats" og naturrestaurering
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, søknadsomgang 1
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Kommunalt rusarbeid
01. mar Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2024
29. feb Søk midler i klima- og miljøprogrammet 2024
Se hovedtekst Skjønnsmidler for Nordland 2024
15. feb "Klimasats" 2024
11. feb Ivareta naturmangfold i kommunal planlegging
01. feb Tilskudd til kommunale veterinærtjenester
01. feb Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
15. jan Tilskudd til vilttiltak
15. jan Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak