Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer.

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2025

Ordningen skal styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig , tilpasset eller sammensatt oppfølging. Søknadsfristen er 7. april 2024 og det er satt av et totalt beløp på kr. 200 950 000.

Publisert 22.02.2024

Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Du finner søknadsskjema for 2024 og rapporteringsskjema for 2023 på denne siden. Skjema kan sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no. Skriv i emnefeltet hvilke ordning det gjelder.

Målsetning

Målet er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging.

Ordningen har følgende delmål:

  • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på barn og unges arena og premisser, med vekt på tidlig innsats, livsmestring og sosial inkludering lokalt.
  • Bidra til målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.
  • Bidra til at flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen.
  • Bidra til omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.
  • Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Målgruppen er barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.

Tjenestetilbud skal utvikles og iverksettes sammen med brukere/pasienter.

Tildelingskriterier

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Det gis tilskudd til følgende tiltak:

Prioritering 1

Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge etter modell av Flexible Assertive Community Treatment ung (FACT ung).

Tilskuddet skal bidra til en omstilling og styrking av eksisterende tjenester for barn og ungdom 12-25 år der målet er å utvikle en ny modell for integrert samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Partene må vurdere hvordan egne ressurser og eksisterende tjenester kan benyttes sammen med tilskuddet det søkes om.

Prioritering 2

Utvikling, tilpasning og etablering av psykisk helsetjenester for barn og unge basert på veileder psykisk helsearbeid barn og unge.

Tilskuddet skal primært benyttes til stillinger til planlegging, utvikling, tilpasning og etablering av  psykisk helsetjeneste/ tilbud. Statsforvalter kan etter en skjønnsmessig vurdering dekke opplæring/kurs og andre nødvendige tiltak.

For utfyllende informasjon, se Helsedirektoratets nettsider her.

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Målgruppen er barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2025