Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Søknadsfrist:
1. februar 2024
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2025

Tilskuddsordningen skal bidra til å skape et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

Publisert 15.12.2023

Målet med tilskuddet er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene og tiltakene i kommunene etter sosialtjenesteloven. 

Sosialtjenesteloven har som formål å bedre levekårene for de vanskeligstilte, og skal:

 • bidra til sosial og økonomisk trygghet slik at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet
 • bidra til at utsatte barn og unge og familiene deres får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud
 • bidra til likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer, skal kommunens innbyggere oppleve økt kvalitet i tjenestene og en bedring av levekårene.

Det overordnete målet med tilskuddsordningen er å skape et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter.
 • Søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten.

Prioriterte områder i 2024

Barnefamilier, ungdom og boligsosialt arbeid er særlig prioriterte områder i 2024: 

Videre er prioriterte områder:

 • Helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.
 • Arbeid med innvandrere og langtidsmottakere av sosiale tjenester.
 • Sikring av sårbare overganger, blant annet etter gjennomført straff, mellom utdanning og arbeidsliv og mellom ulike tjenester som barnevernet og NAV.
 • Forebygging og/eller tidlig innsats.

Størrelse på tilskudd

Det gis inntil 650 000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale utgifter) og inntil 20 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikt for tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig).

Slik søker du

Utfylt søknadsskjema signeres og sendes til Statsforvalteren i Nordland innen 1.februar 2024.

Du finner kontaktinformasjon til Statsforvalteren i Nordland på denne siden.

Tips til kontorer som ønsker å søke

 • Kontakt statsforvalteren i fylket ditt hvis du har spørsmål eller trenger veiledning.
 • Se egen side på Navet (intranettet) «Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret» for inspirasjon og informasjon om og fra tilskuddsmottakere.
 • Se egne sider på nav.no om NAVs FoU plan 2021-2025 og programnotatet for sosiale tjenester.
 • Ha en brukerorientert tilnærming til utviklingsarbeidet.
 • Planlegg for implementering fra start.
 • Ha en god forankring, organisering og tydelig plan(er).
 • Bruk levekårsutfordringer i kommunen som bakteppe for søknaden.
 • Bruk utviklingstilskuddet som et virkemiddel i arbeidet med kommunens samlede velferdsansvar.
 • Se utviklingstilskuddet i sammenheng med kommunens arbeid med FNs bærekraftsmål, barnekonvensjonen og lignende.
 • Planlegg for implementering av aktuell nyere lovgivning som Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier).
 • Planlegg for utviklingsarbeid som er forankret i relevante nasjonale satsninger.
Søknadsfrist:
1. februar 2024
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2025