Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, også i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Det er nå åpnet for å søke om tilskudd for kommunalt rusarbeid. Søknadsfristen er 1. mars.

Publisert 31.10.2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Dette skal gjøres gjennom å styrke tilbudet innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Det er Statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. De som søker om tilskudd må bruke Statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning.

Regelverk

Målet er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Det er også et mål at systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på individ,- tjeneste – og systemnivå er en integrert del av tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring i kommuner som mottar tilskudd.

Tilbud skal utvikles, gjennomføres og evalueres sammen med brukerne/pårørende.
Ordningen vektlegger å styrke lett tilgjengelige og bærekraftige tilbud på rusfeltet ut fra lokale forhold på innsatsområdene:

 • Pårørendearbeid, særlig overfor barn som pårørende
 • Forebygging og tidlig intervensjon for barn, unge og unge voksne, med vekt på oppsøkende arbeid
 • Alkohol- og/eller legemiddelrelaterte problemer
 • Samtidig rusmiddelproblem og psykisk helseproblem
 • Tilrettelegging for deltagelse i arbeidsrettet og sosial aktivitet og nettverk
 • Skadereduksjon
 • Samhandling og sammenhengende forløp ved utskrivning fra institusjon og løslatelse fra fengsel
 • Bruker- og pårørendemedvirkning og erfaringskompetanse i tilbudet

Målgruppen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Kommuner.

Tillegg og presiseringer:

Søker kan velge å utvikle tilbud i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester.

Søknaden skal da utarbeides i fellesskap med samarbeidspartner(e). Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker og mottaker av tilskuddet.

Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over ordningen.

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Beskrivelse av tilbud det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Søkerens vurdering av risiko ved tilbudet

Søknaden undertegnes av kommunedirektøren eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:
Søker skal benytte statsforvalters digitale søknadsskjema som følger utlysningen av tilskuddet.

Søknadsskjemaet gjenspeiler ordningens mål og tildelingskriterier.

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:
Midlene skal gå til lønn og drift av konkrete tilbud som kommer brukerne direkte til gode.

Ved samarbeid med andre aktører om tilbudet kan kommunen bruke av tilskuddet til å dekke utgifter for disse.

Det gis ikke tilskudd til investeringer, inventar eller administrasjon.

Tillegg og presiseringer:
Tilskudd kan innvilges for ett år av gangen i inntil fire (4) år, med forbehold om Stortingets bevilgning.

Dersom kommunen mottar midler fra Helsedirektoratet over andre tilskuddsordninger hvor det er lagt inn en forutsetning om egenfinansiering, skal ikke midler fra denne tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid benyttes til å dekke slik egenfinansiering.

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakerens egen vurdering av hvordan/i hvilken grad tilbudet har ført til at målene for ordningen (punkt 1) er nådd. Det skal rapporteres på kriteriene for måloppnåelse (punkt 6) samt grad av tilgjengelighet til tilbudet, innhold og kompetanse i tilbudet, samarbeid med andre tjenester og aktører. Disse er spesifisert i vedtaksbrevet.


Egenerklæring:

Økonomiansvarlig i kommunen, eller annen med tilsvarende myndighet, skal kontrollere at tilskuddsmidlene er benyttet i henhold til spesifiserte kriterier i vedtaksbrevet. Egenerklæringen skal kunne sammenlignes med budsjettet. Det skal rapporteres i et eget skjema som finnes i statsforvalters digitale rapporteringsløsning.


Regnskap:

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i vedtaksbrevet.

Samlet er bevilgningen i 2024 på 270 millioner kroner. Ordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet. Oppgitt beløp er et anslag og kan bli korrigert.

Du finner mer informasjon om ordningen på Helsedirektoratets nettsider.

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, også i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025