Midler til "Natursats" og naturrestaurering

Søknadsfrist:
5. april 2024 23.59
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene
Hubro i blomstereng Foto: Stig Olsen.

Kommunene kan nå søke midler for å gjennomføre tiltak, både for å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfold - "Natursats", og for å restaurere natur som er forringet av menneskelige inngrep.

Publisert 28.02.2024

"Natursats"

Ordningen omfatter tilskudd til å gjennomføre praktiske naturmangfoldtiltak, informasjonstiltak, kartlegging av naturmangfold, og til planlegging av tiltak for å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfold. Midlene kan bl.a. brukes for utvikling av kunnskapsgrunnlag til kommunedelplaner for naturmangfold (som også omfattes av egen ordning).

Se nærmere omtale hos Miljødirektoratet.

Tilskudd til naturrestaurering

2021-2030 er FN's tiår for naturrestaurering. Verdens land har, gjennom "Naturavtalen" av 19.12.2022 , forpliktet seg til, innen 2030, å ha 

"iverksatt effektiv restaurering av minst 30 prosent av arealene med forringede økosystemer på land, i elver og innsjøer, langs kysten og i havet, for å forbedre naturmangfold og økosystemfunksjoner og -tjenester samt økologisk tilstand og sammenheng".

For å stimulere til dette kan det nå søkes om midler til naturrestaurering, slik at den økologiske tilstanden blir bedre.Tilskudd kan gis til gjennomføring av tiltak, men også til planlegging og oppfølging av restaureringstiltakene.

Se nærmere omtale hos Miljødirektoratet.