Oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2025

Ordningen skal styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulikenivåer og sektorer. Det er satt av 152 150 000 kr. til ordningen. Søknadsfrist er 7. april 2024.

Publisert 16.02.2024

Du finner søknadsskjema for 2024 og rapporteringsskjema for 2023 vedlagt på siden. Skjema kan sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no. Skriv i emnefeltet hvilke ordning det gjelder.

Målsetning og målgruppe

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer:

Delmål:

  • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på målgruppens egne arenaer og premisser, med sikte på sosial inkludering, flere friske leveår, bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.
  • Bidra til at flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen.
  • Bidra til omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning av mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.

Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Kriterier

Kommunen (eller interkommunale selskaper) skal stå som hovedsøker, også når det søkes om midler til tiltak sammen med helseforetak (HF). Søknaden skal da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket. Det forutsettes at en samarbeidsavtale for det tiltaket/prosjektet det søkes midler til vedlegges søknaden.

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tilskudd innvilges søknadene tilskuddsforvalteren har størst forventninger til innenfor de budsjettrammer Stortinget har vedtatt.

Det gis tilskudd til følgende tiltak:

  • Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT modellen (Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT)
  • etablering av andre allerede utprøvde kunnskapsbaserte modeller som f.eks. Housing
    First, og utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet. Dette omfatter tiltak som treffer ROP gruppen herunder utprøving av Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT).

For begge prioriteringer anbefales det å gjennomføre et forprosjekt.

 

For utfyllende informasjon, se fullstendig regelverk i menyen til høyre på denne siden.

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2025