Tilskudd til kommunale veterinærtjenester

Søknadsfrist:
1. februar 2024
Målgruppe:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024

Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland kan søke om tilskudd til kommunale veterinærtjenester innen 1. februar 2024. Rapport om bruk av tilskudd i 2023 skal leveres innen samme frist. 

Publisert 05.01.2024

Statsforvalteren fordeler hvert år stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester etter retningslinjer gitt av Landbruksdirektoratet. Rammen for Nordland for 2024 er 6 075 000 kr.

Vi fordeler rammen for fylket mellom kommuner som har søkt om tilskudd innen søknadsfristen. Det er søkers ansvar at fullstendig søknad er levert innen fastsatt frist. 

Formål med ordningen

Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell på dagtid, i næringssvake områder. 

Hvem kan søke?

Enkeltkommuner og vaktdistrikter kan søke om tilskudd. For vaktdistriktene er det administrasjonskommunen som skal søke. Oversikt over vaktdistrikter og administrasjonskommuner i Nordland er vedlagt.

Søknadsfrist

Statsforvalteren i Nordland har satt fristen for å søke om stimuleringstilskudd for 2024 og rapportere om bruk av tilskudd i 2023, til 1. februar 2024.

Søknad og rapport i Altinn

Søknad og rapport sendes på elektronisk skjema i Altinn innen fristen som er fastsatt av Statsforvalteren. Skjemaet heter Stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Ved søknad og rapportering oppgis hvilken type tiltak kommunen vil prioritere i 2024 og hvordan tildelte midler er brukt i 2023.

Viktige kriterier ved fordeling av tilskudd

Statsforvalteren skal prioritere kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger. De viktigste kriteriene for prioritering av søknader er

  • Dårlig næringsgrunnlag for veterinærer i kommunen
  • Lavt dyretall og krevende infrastruktur i kommunen
  • At tiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell
  • At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinærer i kommunen

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte og støtte til å opprette eller opprettholde kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse.

Stimuleringstilskudd kan ikke benyttes til finansiering av andre ordninger som mottar øremerket støtte over statsbudsjettet eller jordbruksoppgjøret. Det er for eksempel ikke anledning til å benytte tilskuddet til å dekke kostnader som påløper ved veterinære reiser, eller til vederlag for klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Vilkår om vaktdeltakelse

Fra 2021 ble det innført en prøveordning med at kommuner som har hatt utfordringer med å få nok veterinærer til å delta i klinisk veterinærvakt uteom arbeidstid, har kunnet sette vilkår om vaktdeltakelse for at veterinærene skal kunne motta stimuleringstilskudd. Denne ordningen blir permanent fra 2024.

Bakgrunnsinformasjon om ordningen

Kommunene har ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og å organisere klinisk veterinærvakt i henhold til Dyrehelsepersonelloven. Landbruksdirektoratet og Statsforvalterne tildeler tilskudd som bidrar til å dekke kostnadene.

Det er Stortinget som innvilger den årlige rammen for tilskudd til veterinærdekning. Av dette fordeles en del av Statsforvalterne som stimuleringstilskudd til kommunene, etter søknad. Stimuleringstilskuddet skal bidra til tiltak som bidrar til å sikre tilgang på veterinærtjenester på dagtid, i kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester. Kommunene får også tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Dette fordeles av Landbruksdirektoratet uten søknad.

Kommunene som mottar stimuleringstilskudd viderefordeler midlene i tråd med retningslinjer fra Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratets internettside og rundskriv 2023-51 (vedlagt) har mer informasjon om ordningen.

Søknadsfrist:
1. februar 2024
Målgruppe:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024