Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2024

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommune, interkommunale selskap, høgskole og universitet. Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker for prosjektet i sin helhet. Fylkeskommunen kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet.
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Tilskuddsordningen skal bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i helse- og omsorgstjenesten, og legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste.

Publisert 19.12.2023

Midlene skal bidra til at kommunene iverksetter kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov, i tråd med tillitsreformen.

Videre skal midlene bidra til at kommunene organiserer tjenester, oppgaver og ansvar som sikrer best utnyttelse av tilgjengelig personell og kompetanse. Strategisk kompetanseplanlegging er en viktig forutsetning for dette arbeidet.

Søknad for 2024

  • Les informasjon vedrørende søknadsskjema og følg veiledningen som går frem av søknadsskjemaet, første arkfane.
  • Kommunene  sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune. Det er ikke tillatt å sende inn flere «delsøknader».
  • En kommune kan maksimalt søke om tilskudd til fem prosjekter. Dette gjelder også for RKK. Denne begrensningen er nå tatt inn i det nye regelverket. Antallsbegrensningen på fem gjelder både nye prosjekter og videreføring av prosjekter.

Du må bruke søknadsskjemaet på denne siden. Bruk av søknader i andre skjemaer vil ikke bli behandlet.

Målgruppe

Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten.

For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).

Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og deres pårørende.

Innsending av søknad og rapportering

Søknads- og rapporteringsskjemaer må sendes inn som Excel-fil og må ikke konverteres til PDF!

Søknad og rapportering sendes elektronisk som vedlegg på e-post til vårt postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no og merkes med saksnr. 23/1024.

Vi understreker at dette ikke skal sendes direkte til kontaktpersonene.

Rapportering av tildelte midler i 2023

Delvis utfylte Excel-ark sendes ut til alle tilskuddsmottakere. Les og følg veiledningen til utfylling av rapporteringsskjema.

  • Revisorattest kan ettersendes, men det må komme frem av rapporteringen når den ettersendes.
  • Alle tilskudd over 200 000 skal revideres av autorisert revisor.

Rapporteringsfrist for tildelte midler i 2023 er 1. mars 2024.

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommune, interkommunale selskap, høgskole og universitet. Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker for prosjektet i sin helhet. Fylkeskommunen kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet.
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025