Skjønnsmidler for Nordland 2024

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommunene

Statsforvalteren i Nordland fordeler skjønnsmidler til kommunene i fylket. For 2024 har Nordland fått tildelt i overkant av 70 millioner kroner til fordeling. 

Publisert 16.11.2023

Midlene blir fordelt etter søknad innenfor disse tre områdene:

  1. Prosjektskjønn
  2. Særskilte forhold i enkeltkommuner
  3. Kriseskjønn

Du kan lese mer om retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler her.

Prosjektskjønn

Inntil 40 millioner kroner av den totale potten settes av til kommunale utviklingsprosjekter. Satsingsområdet for 2024 er interkommunalt samarbeid.

Det er to hovedårsaker til at Statsforvalteren legger opp til økt satsing på dette området. 

  • Oppgaver: Omfanget av kommunale oppgaver har økt over tid, mens kravene til kommunal tjenesteproduksjon og forvaltning har blitt forsterket.
  • Demografi: Innbyggertallet i mange kommuner synker, samtidig som det blir flere eldre. En del kommuner har signalisert økende utfordringer med å håndtere de ulike oppgavene.

Interkommunalt samarbeid kan bidra til at kommunene løser sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Søknad om prosjektskjønn sendes inn via prosjektportalen.

Søknadsfrist: 28. februar 2024

Utgiftskrevende forhold i enkeltkommuner

Formålet med dette tilskuddet er blant annet å fange opp lokale forhold som ikke ivaretas godt nok gjennom de ordinære kriteriene i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger.

Søknad om skjønnsmidler til særskilte utgiftskrevende forhold sendes til sfnopost@statsforvalteren.no.

Søknadsfrist: 1. juni 2024

Kriseskjønn

Fem prosent av den totale rammen settes av til kriseskjønn. Midlene skal ivareta kommuner som får uforutsette eller ekstraordinære utfordringer i løpet av året, inkludert naturskade.

Søknad om kriseskjønnsmidler sendes til sfnopost@statsforvalteren.no.

Sønadsfrist: 23. august 2024

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommunene