Jordbruk og hagebruk


23.06.2021

Fjern landøyda!

Planten landøyda er giftig og potensielt dødeleg for storfe og hest. No er tida inne for å bli kvitt den i beite og langs vegkantar. 


22.06.2021

Jordbruksoppgjeret 2021 er landa av Stortinget

Stortinget har behandla og vedteke regjeringa sitt forslag til jordbruksoppgjer for 2021–2022. Jordbruksoppgjeret gjeld løyvingar over statsbudsjettets kap. 1150, som i sum blir på 16,9 milliardar kroner i 2022.


22.06.2021

Regelverk nydyrking - endringar

Stortinget vedtok 31. mai 2021 endring av regelverket om nydyrking. Konsekvensane av vedtaket må utgreiast. Endringa har ikkje tredt i kraft. Gjeldande regelverk om forbod mot nydyrking av myr står framleis ved lag.


19.05.2021

Delta på markvandring i småskala grønnsaksproduksjon 8. eller 9.juni

Enten du har erfaring med småskala grønnsaksdyrking fra før eller vurderer å starte opp, kan denne markvandring på Haugalandet og Nord-Jæren være nyttig for deg.


31.03.2021

Jordbær i jord - nybegynnerkurs

Fagrådgivere fra Norsk landbruksrådgiving arrangerer webinar for deg som er interessert i dyrking av jordbær. Her vil du få gode råd som gjør arbeidet med jordbær mer interessant, bærekraftig og lønnsomt.   


30.03.2021

Landøyda – eit aukande problem i Rogaland

Landøyda er ei svært giftig plante som spreier seg lett dersom ho ikkje blir fjerna. Ein ny avtale tillèt bønder å nedkjempe planten langs fylkesvegar, og no oppmodar vi alle til å både registrere førekomstar av planten og til å sette inn nødvendige tiltak.


23.02.2021

Vent litt med gjødslinga!

Dei siste dagane har nok gradestokken fått mange bønder til å tenke på våronna. Vi ber alle om å vente med å køyre ut husdyrgjødsla til jorda er lagleg.


13.01.2021

Handlingsplan for nedkjemping av ugraset landøyda

Landøyda er ein svært giftig plante som er skadeleg for beitande dyr. Nå har fleire aktørar i Rogaland gått saman om ein felles plan for nedkjemping av landøyda.


10.12.2020

Ferske tal for 2019 om inntekt i jordbruket

I følgje ferske tal frå drifsgranskingar er det store biletet at jordbruksåret 2019 var betre enn 2018, men samstundes blir det registrert nedgang i inntekt for mjølkebønder i Agder og Rogaland.


10.11.2020

Eldre spreiearealgodkjenningar kan vere utdaterte

I Rogaland er det lang tradisjon for å godkjenne spreieareal for husdyrgjødsel på innmarksbeite. Vi anbefaler bøndene og den kommunale landbruksforvaltninga å sjekke statusen for dei eldre godkjenningane.