Avløp

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra store tettbebyggelser (forurensingsforskriftens kapittel 14). Vi setter krav og fører tilsyn med de anlegg som vi er forurensningsmyndighet for. I tillegg veileder vi kommunen på avløpsområdet. 

Statsforvalterens rolle er å:

  • gi tillatelser til avløpsanlegg innenfor større tettbebyggelser og føre tilsyn med at disse overholder kravene
  • behandle klager på egne vedtak og kommunens vedtak om utslipp av kommunalt avløpsvann etter forurensningsforskriften kapittel 13 og klager på kommunens enkeltvedtak om påslipp til offentlig avløpsnett etter forurensningsforskriftenkap. 15A-4
  • Behandle klager på kommunens enkeltvedtak i medhold av forurensningslovens generelle hjemler, jf. forurensningsforskriften § 41-5.
  • behandle klager på kommunens vedtak om utslipp av kommunalt avløpsvann fattet av kommunestyret, jf. forurensningsforskriften § 12-15 og §15-9
  • veilede kommunen om avløp
  • gi veiledning og være pådriver for at kommunene planlegger infrastruktur på avløpsområdet
  • være pådriver for samarbeid mellom kommunene om felles avløpssaker
  • føre tilsyn med kommunenes myndighetsutøvelse på avløpsområdet

 

Kontakt

Statsforvalteren kan kontaktes for spørsmål om utslipp fra større tettbebyggelser regulert i tillatelser etter forurensingsforskriftens kapittel 14. 

Kommunen har et veiledningsansvar ovenfor de aktører som de er myndighet for jf. forurensningsforskriften kap.12 og 13. Du kan kontakte din kommune for spørsmål som gjelder kommunens myndighetsområde.

Miljødirektoratet besvarer spørsmål om regulering av avløp etter forurensningsloven og forurensningsforskriften og veileder forurensningsmyndigheten. Henvendelser til Miljødirektoratet sendes til avlop@miljodir.no.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.06.2022

Miljødirektoratet opprettholder kravet om nitrogenfjerning på Fuglevik

Miljødirektoratet har oppretholdt Statforvalterens krav om fjerning av nitrogen ved Fuglevik renseanlegg i Moss kommune. Renseanlegget må fjerne minst 70 prosent nitrogen fra avløpsvannet, før det slippes ut i Oslofjorden. 


Publisert 20.06.2022

Årlig rapportering for avløpssektoren for rapporteringsåret 2021

Kommunene i Oslo og Viken har rapportert at 11,7 millioner kubikkmeter vann har gått i overløp fra ledningsnett og renseanlegg.


Publisert 16.05.2022

Behov for krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg tilknyttet Oslofjorden

Oslofjorden har et enormt nedbørsfelt, som omfatter de største delene av Østlandet. I mange tiår har vassdragene på Østlandet ført betydelige mengder næringssalter og partikler ut i Oslofjorden. Fjordbassenget er utformet med mange terskler som gjør at utskiftningen av vannet i fjorden er lav. Det er derfor et behov for å redusere alle tilførsler til Oslofjorden som kan føre til eutrofi så raskt som mulig.


Publisert 24.06.2021

Årlig rapportering for slamlaguner 2020

Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2020 for slamlaguner.


Publisert 11.06.2021

Årlig rapportering for avløp 2020

Hvert år sender avløpssektoren inn årsrapport til Statsforvalteren. Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2020.


Publisert 11.06.2021

Årlig rapportering for avløp 2019

Hvert år sender avløpssektoren inn årsrapport til Fylkesmannen. Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2019.