Årlig rapportering for avløpssektoren for rapporteringsåret 2021

Kommunene i Oslo og Viken har rapportert at 11,7 millioner kubikkmeter vann har gått i overløp fra ledningsnett og renseanlegg.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.06.2022

Hvert år sender avløpssektoren inn egenkontrollrapport og utvidet årsrapport til Statsforvalteren. I år er det en negativ utvikling i antall kommuner som ikke overholder rensekravene, og det er en økning fra 2020 til 2021 i hvor mye vann som gikk i overløp på ledningsnettet til renseanleggene. Til sammen har kommunene i Oslo og Viken rapportert at 11,7 millioner kubikkmeter vann har gått i overløp fra ledningsnett og renseanlegg

Hva er egenkontrollrapportering?

Virksomheter Statsforvalteren er myndighet for har ofte krav om årlig rapportering i sine tillatelser. Slike rapporter kalles gjerne egenkontrollrapporter. Rapportene oppsummerer året som har gått, og inneholder fakta knyttet til krav i tillatelsen. Når vi får tilsendt rapportene går vi gjennom dem og sender en tilbakemelding til virksomheten.

Avløp er en av sektorene der vi er forurensningsmyndighet. Alle med tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann skal levere egenkontrollrapport til oss innen 1. mars hvert år. På avløpssektoren har Statsforvalteren også utviklet et skjema for utvidet årsrapportering, som supplerer egenkontrollrapporteringen. Denne leveres som et vedlegg til egenkontrollrapporteringen i Altinn. Statsforvalteren har gått gjennom 102 egenkontrollrapporter for avløpssektoren for rapporteringsåret 2021. Vi vurderer overholdelse av rensekrav for BOF, KOF og fosfor, og eventuelt nitrogen og bakterier. Vi ser på trender i tilførsel og utslipp av miljøgifter og tungmetaller, og beregner overløp på ledningsnettet. I tillegg kontrollerer vi at all aktivitet rundt overvåking, prøvetaking og rapportering er gjennomført i henhold til utslippstillatelsen og øvrig forurensningsregelverk.

I menyen til høyre kan du lese alle tilbakemeldingene vi har sendt på rapportering for avløpsåret 2021.

Trender i 2021

Statsforvalteren ser at enkelte kommuner har en positiv trend når det gjelder rensing av avløpsvann, og at flere har jobbet godt de siste årene for å redusere sine utslipp. Likevel er det jevnt over en negativ utvikling i antall kommuner som ikke overholder rensekravene, og dermed ikke renser avløpsvannet godt nok. Noe av forklaringen ligger i at Statsforvalteren har overtatt myndigheten for flere renseanlegg som kommunene tidligere hadde ansvar for.

Fra 2020 til 2021 er det en økning i hvor mye vann som gikk i overløp på ledningsnettet til renseanleggene. Dette til tross for at det regnet mindre i 2021 enn i 2020 i vår del av landet. Det er imidlertid mange kommuner som har installert mengdemålere på sine overløpspunkter, noe som også kan føre til bedre oversikt over avløpsvannet som er gått i overløp. I noen kommuner utgjør andelen i overløp på ledningsnettet så mye som 30 prosent av alt avløpsvannet i kommunen. Dette vitner om at det må settes av penger og ressurser og gjøres en innsats for å skifte ut gamle og dårlige rør. På renseanleggene har det vært en nedgang i mengde vann i overløp, som kan skyldes mindre regn, eller at mer vann lakk ut på ledningsnettet, og dermed ikke kom fram til renseanlegget.

Når vi legger sammen tallene kommunene selv har rapportert inn på overløp fra ledningsnett og renseanlegg, tilsvarer dette 11,7 millioner kubikkmeter vann.

Urenset vann er et miljøproblem

Vann som går i overløp, og dermed ikke renses, utgjør et forurensningsproblem. Vannet har økt innhold av fosfor og nitrogen, samt organisk stoff. Dette kan føre til algeoppblomstring og gjengroing, samt oppblomstring av kolonier av mikroorganismer.

Søppel i avløpssystemet er en betydelig kilde til forurensning, og kan også utgjøre en helserisiko. Avløpsanleggene er laget for å håndtere avfall som løses raskt opp, slik som toalettpapir. Annet avfall skaper driftsproblemer på avløpsanleggene ved at det tetter maskiner og setter seg fast. Avfallet havner i avløpssystemet ved at folk spyler ned ting i toalettet og forsøpling fra bybildet og langs veiene renner ned i kummer og sluk. Dersom avløpsvannet går i overløp, for eksempel fordi det regner kraftig, eller renseanlegget er overbelastet, havner avfallet rett ut i fjorden eller elva.