Årlig rapportering for avløpssektoren for rapporteringsåret 2022

Egenkontrollrapporteringen for 2022 viser at det er flere kommuner som ikke overholder sekundærrensekravene sammenlignet med 2021. Videre er det rapportert at det har gått ca. 4 millioner m3 vann i overløp fra avløpsnett og avløpsrenseanlegg i Oslo og Viken.

Publisert 05.07.2023

Hvert år sender avløpssektoren inn egenkontrollrapport og utvidet årsrapport til Statsforvalteren. I 2022 er det en negativ utvikling i antall kommuner som ikke overholder sekundærrensekravene, sammenlignet med 2021.

Det har vært en kraftig reduksjon fra 2021 til 2022 i hvor mye vann som gikk i overløp på avløpsnettet til avløpsrenseanleggene. Til sammen har kommunene i Oslo og Viken rapportert at ca. 4 millioner m3 vann har gått i overløp fra avløpsnett og avløpsrenseanlegg.

I menyen til høyre kan du lese alle tilbakemeldingene Statsforvalteren har sendt på rapporteringen for avløpssektoren for 2022.

Hva er egenkontrollrapportering?

Virksomheter Statsforvalteren er myndighet for har ofte krav om årlig rapportering i sine tillatelser. Slike rapporter kalles egenkontrollrapporter. Rapportene oppsummerer året som har gått, og inneholder fakta knyttet til oppfyllelse av krav i tillatelsen. Når vi får tilsendt rapportene går vi gjennom dem og sender en tilbakemelding til virksomheten.

Avløp er en av sektorene der vi er forurensningsmyndighet for større tettbebyggelser regulert etter kap. 14 i forurensningsforskriften. Alle med tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra disse tettbebyggelsene, skal levere egenkontrollrapport til oss innen 1. mars hvert år. På avløpssektoren har Statsforvalteren i Oslo og Viken også utviklet et skjema for utvidet årsrapportering, som supplerer egenkontrollrapporteringen. Dette skjemaet leveres som et vedlegg til egenkontrollrapporteringen i Altinn.

Statsforvalteren har gått gjennom 102 egenkontrollrapporter for avløpssektoren for rapporteringsåret 2022. Vi vurderer blant annet om rensekrav for BOF, KOF og fosfor, og eventuelt nitrogen og bakterier er overholdt. Vi ser også på trender i tilførsel og utslipp av miljøgifter og tungmetaller, og beregner overløp på avløpsnettet. I tillegg kontrollerer vi at all aktivitet rundt overvåking, prøvetaking og rapportering er gjennomført i henhold til utslippstillatelsen og øvrig forurensningsregelverk.

Trender i 2022

Statsforvalteren ser at enkelte kommuner har en positiv trend når det gjelder rensing av avløpsvann, og at flere har jobbet godt de siste årene for å redusere sine utslipp. Likevel er det jevnt over en negativ utvikling i antall kommuner som ikke overholder rensekravene, og dermed ikke renser avløpsvannet godt nok. Noe av forklaringen ligger i at mange avløpsrenseanlegg ikke er tilpasset krav i forurensingsforskriften kap. 14. Statsforvalteren har overtatt myndigheten for flere avløpsrenseanlegg som kommunene tidligere har vært forurensningsmyndighet for. Disse anleggene har ikke rukket å få på plass rensetrinn som sikrer stabil overholdelse av rensekravene i forurensningsforskriften kap. 14 enda.

En annen medvirkende faktor til at flere kommuner og interkommunale selskaper ikke klarer sekundærrensekravene er at det er skjedd 100 % - overskridelser av rensekravene. Statsforvalteren har etter påtrykk fra Miljødirektoratet håndhevet dette kravet strengere enn tidligere. En 100 % - overskridelse innebærer at en enkeltprøve viser at konsentrasjonen av organisk stoff i utslippet er 100 % større enn hva som er tillatt, samtidig som renseeffekten ikke er overholdt for den samme enkeltprøven. Eksempelvis vil dette være en prøve der konsentrasjonen i utslippet har vært over 50 mg O2/l for BOF5, samtidig som renseeffekten har vært under 70 % på den samme prøven. Én enkelt 100 % - overskridelse skal regnes som et brudd på sekundærrensekravet i seg selv. Dette medfører at flere kommuner har fått avvik fra sekundærrensekravet i 2022.

Fra 2021 til 2022 er det en kraftig reduksjon i hvor mye vann som gikk i overløp på avløpsnettet og avløpsrenseanleggene. Når vi legger sammen tallene kommunene selv har rapportert inn på overløp fra både avløpsnett og avløpsrenseanlegg, tilsvarer dette ca. 4 millioner m3 vann. Til sammenlikning gikk det ca. 11,7 millioner m3 vann i overløp i 2021. Det er imidlertid fortsatt mange kommuner som ikke har installert mengdemålere på sine overløpspunkter, og tallene innehar derfor stor usikkerhet. Mange har også rapportert mangelfullt på mengde avløpsvann i overløp.