For kommunen som forurensningsmyndighet

Kommunen har flere roller etter forurensningsloven. Kommunen har både lovpålagte plikter som skal overholdes, kommunen er forurensningsmyndighet på noen områder og kommunen er flere tilfeller også anleggseier og har da en rolle som forurenser. For å opptre korrekt i de forskjellige rollene, er det viktig at kommunen har et bevisst forhold til hvilken rolle som utøves og hva den innebærer. I den grad kommunen opptrer som myndighetsutøver, er det dessuten svært viktig at kommunen kjenner til hvilke rammer som gjelder for utøvelse av myndighet etter loven.

På avløpsområdet har kommunen følgende oppgaver, plikter og myndighet:

 • Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kap.12, 13, 15 og 15A-4 som omfatter følgende områder:
  • spredt avløp
  • mindre tettbebyggelser
  • oljeholdig avløpsvann
  • påslipp til kommunalt nett
 • Etter forurensningsforskriften § 12-15 er kommunestyret eller særskilt kommunal klagenemnd klageinstans for vedtak truffet i medhold av kap.12. Dersom kommunestyret selv har fattet vedtaket i første instans er statsforvalteren klageinstans.
 • Kommunen skal sørge for at det finnes mottaksordninger og legge til rette for å kunne tømme avløpsvann fra fritidsbåter, bobiler og lignende. Dette er forankret i forurensningsloven § 26
 • Kommunen er også forurenser med driftsansvar for avløpsnett og renseanlegg omfattet av kap.13 og 14 i forurensningsforskriften
 • Kommunen er eier av ledningsnett og renseanlegg for kommunalt avløpsvann (kap.13 og 14)
 • Kommunen er tjenesteyter overfor kommunens innbyggere og næringsliv som håndterer avløpsvann på vegne av dem. Kostnader kan dekkes inn via gebyrer etter selvkostprinsippet (kap. 16). Kommunen kan kreve inn vann- og avløpsgebyrer for levering av avløpstjenester. Gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til vann- og avløpssektoren. Kommunen kan også vedta lokal forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer som kan finansiere tilsyn.
 • Kommunen er myndighet i plan- og byggesaker. Det innebærer blant annet at kommunen har ansvar for å følge opp tilknytningsplikt til avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-2 om tilknytningsplikt. Før kommunen kan godkjenne opprettelse/bruksendring av ny eiendom eller ny bebyggelse, må bortledning av avløpsvann være sikret og i samsvar med forurensningsloven.
 • Kommunen fatter vedtak og gir tillatelse til private anlegg etter vass- og avløpsanleggslova § 2. 

Publisert 30.06.2021

Plikt til rapportering og registrering av avløpsanlegg over 50 pe

Alle avløpsanlegg som mottar avløpsvann over 50 pe skal årlig rapportere til staten. Det er den ansvarlige for avløpsanlegget som skal sørge for rapporteringen. En forutsetning for at det skal frembringes en rapport for avløpsanlegget, er at avløpsanlegget er registrert i Miljødirektoratet sin nasjonale database. 

Kommunen som forurensningsmyndighet for utslipp over 50 pe må kvalitetssikre at alle anlegg som kommunen er forurensningsmyndighet for, er registrert. Dersom det oppdages at det er anlegg som ikke er registrert så skal disse registreres. Dette gjøres ved å sende informasjon til Miljødirektoratet på e-post: avlop@miljodir.no