Avløp

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra store tettbebyggelser (forurensingsforskriftens kapittel 14). Vi setter krav og fører tilsyn med de anlegg som vi er forurensningsmyndighet for. I tillegg veileder vi kommunen på avløpsområdet. 

Statsforvalterens rolle er å:

  • gi tillatelser til avløpsanlegg innenfor større tettbebyggelser og føre tilsyn med at disse overholder kravene
  • behandle klager på egne vedtak og kommunens vedtak om utslipp av kommunalt avløpsvann etter forurensningsforskriften kapittel 13 og klager på kommunens enkeltvedtak om påslipp til offentlig avløpsnett etter forurensningsforskriftenkap. 15A-4
  • Behandle klager på kommunens enkeltvedtak i medhold av forurensningslovens generelle hjemler, jf. forurensningsforskriften § 41-5.
  • behandle klager på kommunens vedtak om utslipp av kommunalt avløpsvann fattet av kommunestyret, jf. forurensningsforskriften § 12-15 og §15-9
  • veilede kommunen om avløp
  • gi veiledning og være pådriver for at kommunene planlegger infrastruktur på avløpsområdet
  • være pådriver for samarbeid mellom kommunene om felles avløpssaker
  • føre tilsyn med kommunenes myndighetsutøvelse på avløpsområdet

 

Kontakt

Statsforvalteren kan kontaktes for spørsmål om utslipp fra større tettbebyggelser regulert i tillatelser etter forurensingsforskriftens kapittel 14. 

Kommunen har et veiledningsansvar ovenfor de aktører som de er myndighet for jf. forurensningsforskriften kap.12 og 13. Du kan kontakte din kommune for spørsmål som gjelder kommunens myndighetsområde.

Miljødirektoratet besvarer spørsmål om regulering av avløp etter forurensningsloven og forurensningsforskriften og veileder forurensningsmyndigheten. Henvendelser til Miljødirektoratet sendes til: Svartjenesten


Publisert 11.06.2021

Årlig rapportering for avløp 2020

Hvert år sender avløpssektoren inn årsrapport til Statsforvalteren. Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2020.


Publisert 18.06.2020

Årlig rapportering for avløp 2019

Hvert år sender avløpssektoren inn årsrapport til Fylkesmannen. Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2019.