Avløp

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra store tettbebyggelser (forurensingsforskriftens kapittel 14). Vi setter krav og fører tilsyn med de anlegg som vi er forurensningsmyndighet for. I tillegg veileder vi kommunen på avløpsområdet. 

Statsforvalterens rolle er å:

  • gi tillatelser til avløpsanlegg innenfor større tettbebyggelser og føre tilsyn med at disse overholder kravene
  • behandle klager på egne vedtak og kommunens vedtak om utslipp av kommunalt avløpsvann etter forurensningsforskriften kapittel 13 og klager på kommunens enkeltvedtak om påslipp til offentlig avløpsnett etter forurensningsforskriftenkap. 15A-4
  • Behandle klager på kommunens enkeltvedtak i medhold av forurensningslovens generelle hjemler, jf. forurensningsforskriften § 41-5.
  • behandle klager på kommunens vedtak om utslipp av kommunalt avløpsvann fattet av kommunestyret, jf. forurensningsforskriften § 12-15 og §15-9
  • veilede kommunen om avløp
  • gi veiledning og være pådriver for at kommunene planlegger infrastruktur på avløpsområdet
  • være pådriver for samarbeid mellom kommunene om felles avløpssaker
  • føre tilsyn med kommunenes myndighetsutøvelse på avløpsområdet

 

Kontakt

Statsforvalteren kan kontaktes for spørsmål om utslipp fra større tettbebyggelser regulert i tillatelser etter forurensingsforskriftens kapittel 14. 

Kommunen har et veiledningsansvar ovenfor de aktører som de er myndighet for jf. forurensningsforskriften kap.12 og 13. Du kan kontakte din kommune for spørsmål som gjelder kommunens myndighetsområde.

Miljødirektoratet besvarer spørsmål om regulering av avløp etter forurensningsloven og forurensningsforskriften og veileder forurensningsmyndigheten. Henvendelser til Miljødirektoratet sendes til: Svartjenesten


Publisert 31.01.2024

Kommunene må ivareta avløp i arealplanleggingen

Vi har sendt et brev til kommunene med forventinger til hvordan avløp må ivaretas i kommunenes arealplanlegging.


Publisert 05.07.2023

Årlig rapportering for avløpssektoren for rapporteringsåret 2022

Egenkontrollrapporteringen for 2022 viser at det er flere kommuner som ikke overholder sekundærrensekravene sammenlignet med 2021. Videre er det rapportert at det har gått ca. 4 millioner m3 vann i overløp fra avløpsnett og avløpsrenseanlegg i Oslo og Viken.


Publisert 23.02.2023

Forslag til revidert avløpsdirektiv

Avløpsdirektivet regulerer utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser. Forslag til endringer i direktivet er nå på høring. Endringsforslagene innebærer strengere krav til oppsamling og rensing av kommunalt avløpsvann. Kommunene bør allerede nå starte planlegging og sette av midler til å oppgradere avløpsrenseanlegg, avløpsnett og annen infrastruktur for å imøtekomme kravene.


Publisert 22.02.2023

Infiltrasjonsbasseng som renseløsning for avløpsvann fases ut

Miljødirektoratet har gitt føringer om at infiltrasjonsløsninger innenfor tettbebyggelser regulert etter forurensningsforskriften kapittel 14, ikke lenger skal være godkjent renseløsning for kommunalt avløpsvann.


Publisert 21.06.2022

Miljødirektoratet opprettholder kravet om nitrogenfjerning på Fuglevik

Miljødirektoratet har oppretholdt Statforvalterens krav om fjerning av nitrogen ved Fuglevik renseanlegg i Moss kommune. Renseanlegget må fjerne minst 70 prosent nitrogen fra avløpsvannet, før det slippes ut i Oslofjorden. 


Publisert 20.06.2022

Årlig rapportering for avløpssektoren for rapporteringsåret 2021

Kommunene i Oslo og Viken har rapportert at 11,7 millioner kubikkmeter vann har gått i overløp fra ledningsnett og renseanlegg.


Publisert 16.05.2022

Behov for krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg tilknyttet Oslofjorden

Oslofjorden har et enormt nedbørsfelt, som omfatter de største delene av Østlandet. I mange tiår har vassdragene på Østlandet ført betydelige mengder næringssalter og partikler ut i Oslofjorden. Fjordbassenget er utformet med mange terskler som gjør at utskiftningen av vannet i fjorden er lav. Det er derfor et behov for å redusere alle tilførsler til Oslofjorden som kan føre til eutrofi så raskt som mulig.


Publisert 22.10.2021

Nasjonal tilsynsaksjon av kommunalt avløpssystem – flere kommuner i Viken har alvorlige avvik

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn i nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. Vi gjennomførte åtte tilsyn i august og september 2021. Vi er bekymret over at flere av kommunene har alvorlige gjentakende avvik.


Publisert 18.08.2021

Tilsynsaksjon avløp – fokus på ansvarliggjøring av kommuneledelsen

Statsforvalteren skal delta i nasjonal tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet for å kontrollere om kommunen tar sitt ansvar for tilstrekkelig rensing av avløpsvann. Det skal også kontrolleres at kommunen ikke igangsetter utbygginger uten at avløpsanleggene er dimensjonert til å ta imot og rense for de økte tilførslene kommunen planlegger for.


Publisert 24.06.2021

Årlig rapportering for slamlaguner 2020

Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2020 for slamlaguner.