Infiltrasjonsbasseng som renseløsning for avløpsvann fases ut

Miljødirektoratet har gitt føringer om at infiltrasjonsløsninger innenfor tettbebyggelser regulert etter forurensningsforskriften kapittel 14, ikke lenger skal være godkjent renseløsning for kommunalt avløpsvann.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.02.2023

I forbindelse med arbeidet med kartlegging av tettbebyggelsene i kommunene, har Statsforvalteren i Oslo og Viken fått flere søknader om unntak fra kravene til prøvetaking i forurensningsforskriften § 14-11. Disse søknadene kommer ofte fra eiere av avløpsrenseanlegg basert på infiltrasjon. På bakgrunn av dette sendte Statsforvalteren i Oslo og Viken et brev til Miljødirektoratet for avklaringer tilknyttet vår adgang til å gi unntak fra kravene til prøvetaking i § 14-11.

I svarbrevet informerer Miljødirektoratet om at eventuelle søknader om unntak fra krav til prøvetaking i § 14-11, skal behandles av Miljødirektoratet.

I brevet gir direktoratet også føringer for bruk av infiltrasjonsbasseng som renseløsning for kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser. Brevet ligger i menyen til høyre.

Miljødirektoratet konkluderer med at infiltrasjonsanlegg ikke vil klare å overholde krav i forurensningsforskriften kapittel 14 til utforming og drift av avløpsrenseanlegg i § 14-10 eller kravene til prøvetaking i § 14-11. Miljødirektoratet anser dermed ikke bruk av infiltrasjonsbasseng som en egnet renseløsning for å oppnå sekundærrensing med fosforfjerning i henhold til kravene i kapittel 14 i forurensningsforskriften.

Fases ut

På bakgrunn av de ovennevnte vurderingene, konkluderer Miljødirektoratet med at det er rimelig at bruken av infiltrasjonsbasseng som renseløsning fases ut, og at dette vil skje trinnvis etter hvert som Statsforvalterne har juridisk grunnlag for å kreve omgjøring av en tillatelse, eller får en ny søknad om tillatelse til behandling iht. § 14-4.