Tilsynsaksjon avløp – fokus på ansvarliggjøring av kommuneledelsen

Statsforvalteren skal delta i nasjonal tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet for å kontrollere om kommunen tar sitt ansvar for tilstrekkelig rensing av avløpsvann. Det skal også kontrolleres at kommunen ikke igangsetter utbygginger uten at avløpsanleggene er dimensjonert til å ta imot og rense for de økte tilførslene kommunen planlegger for.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.08.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken deltar i høst i en landsdekkende tilsynsaksjon for kommunale avløpsanlegg som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14. Tilsynsaksjonen er initiert av Miljødirektoratet og er felles for alle statsforvalterembetene i landet. Aksjonen foregår i tidsperioden uke 33 – 39, 2021.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har varslet åtte av våre kommuner at vi kommer på tilsyn. Vi har bedt kommuneledelsen delta da hovedmålet med aksjonen er ansvarliggjøring av kommuneledelsen på avløpssektoren.

Dagens situasjon

Situasjonen i dag er at mange tettbebyggelser er utvidet uten at rensekapasiteten på avløp har økt tilsvarende. Det er også en stor andel av avløpsrenseanleggene som ikke oppfyller rensekravene i forskriften.

Miljødirektoratet har bedt statsforvalteren om å skjerpe inn håndhevingen av allerede gitte krav for å sikre bedre etterlevelse av forskriften. I tillegg er statsforvalteren bedt om å revidere tillatelsene trinnvis etter hvert som § 18 i forurensningsloven gir grunnlag for det, og stille strengere krav. Dette for å bidra til at Norge gradvis skal kunne overholde avløpsdirektivet og forpliktelsene i EØS-avtalen.

Miljøkonsekvenser

Manglende etterlevelse av kravene kan gi ulovlige utslipp av kommunalt avløpsvann.
Utslipp av organisk stoff og næringssalter kan føre til overgjødsling (eutrofi), algeoppblomstring og fiskedød. Mangelfull rensing kan også føre til økt utslipp av mikroplast og miljøgifter.

Mål for aksjonen

Målet for tilsynsaksjonen er å kontrollere at kommunene tar sitt ansvar for at hele det samlede avløpssystemet er innrettet i tråd med regelverket og gjeldende tillatelser, og at de har etablert rutiner som sikrer at kravene overholdes over tid. En viktig målsetning er å få kommunene til å forstå at de ikke kan legge opp til å øke utslippene av kommunalt avløpsvann uten at rensekapasiteten økes tilsvarende.

Aksjonen skal bidra til at kommunene etablerer og følger rutiner som sikrer at avløpssystemet er i samsvar med regelverket inkludert:

 • tilstrekkelig rensekapasitet hvis avløpsmengden planlegges økt
 • kunnskap om regelverket og myndighetskrav
 • oversikt over tilstanden til avløpssystemet og resipienter

Det er viktig at de som skal ta beslutninger i kommunen om f.eks. etablering av nye boligområder eller næringsområder, har kunnskap om rensekapasiteten og kravene i tillatelser og forskrifter.

Hovedtema på tilsyn

Med utgangspunkt i målsettingene for tilsynsaksjonen er hovedtemaet tilsyn med kommunens etterlevelse av internkontroll knyttet til krav i lov, forskrifter og tillatelser. Hovedtemaet inkluderer:

 • overordnet styring og planlegging
 • kommuneledelsens forståelse av mål og krav og hvordan de sikrer seg at de har god
  nok oversikt over egne utslipp og påvirkning på miljøet
 • hvordan kommunen sikrer at avløpssystemet fungerer godt og at krav overholdes nå
  og i fremtiden

Lovgrunnlag

 • Avløpsdirektivet
 • Forurensningsloven §§ 7 (forbud mot forurensning) og 11 (tillatelse)
 • Forurensningsforskriften kapittel 11 og 14
 • Interkontrollforskriften

Forskriftskrav er juridisk bindende.

Oppsummering av resultater

Miljødirektoratet vil utarbeide en rapport etter endt tilsynsaksjon, der resultatene fra tilsynene i hele landet oppsummeres.

Kontaktpersoner