Kommunene må ivareta avløp i arealplanleggingen

Vi har sendt et brev til kommunene med forventinger til hvordan avløp må ivaretas i kommunenes arealplanlegging.

Publisert 31.01.2024

Tilstanden i Oslofjorden er kritisk, og behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til fjorden er stort. En av de største påvirkningene er utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse. Til tross for strengere regelverk og bedre renseteknologi, ser vi en negativ utvikling i antall kommuner som ikke overholder rensekravene, og dermed ikke renser avløpsvannet godt nok. Flere kommuner rapporterer at de likevel fortsetter å koble på nye abonnenter, til renseanlegg som per i dag ikke driver lovlig.

Statsforvalteren kommer med en sterk oppfordring til kommunene om å ta grep i sin arealplanlegging. Dette for å sikre at utbygginger kun skjer i tråd med gjeldende regelverk. Rekkefølgebestemmelser i arealplanene må brukes for å sikre avløp som kritisk infrastruktur.

Vi varsler også om en strengere innsigelsespraksis i saker der kommunene legger opp til utbygginger i områder med utilfredsstillende renseløsninger. Hensikten ved å fremme slike innsigelser er å unngå økning av ulovlige utslipp, og å sikre at utbyggingen er i tråd med gjeldende regelverk.

Brevet kan du lese her.