Plan og bygg

Oppdatert 29.12.2022

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging 2022 (PDF)

 

Overordnede føringer for kommunalplanlegging og klargjøring av nasjonale og regionale interesser innen Statsforvalterens ansvarsområde.

 

Sjekkliste for boligsosialt arbeid i kommunenes planarbeid (2021)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

25.01.2023

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanens arealdel i Nore og Uvdal kommune

Kommunen har gjort en stor jobb med å erstatte de fem eksisterende kommunedelplanene med en samlet kommuneplan. I vår uttalelse kommer vi med faglige innspill og merknader, og vi fremmer også innsigelser til en rekke forhold for å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt.


16.01.2023

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanen for Bærum

Bærum kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens arealdel. Vi har fremmet flere innsigelser til foreslåtte arealbruksendringer, for å ivareta nasjonale og regionale interesser.


16.01.2023

Søk støtte til klimatilpasningstiltak for 2023

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke tilskudd til klimatilpasning. Søknadsfrist er satt til 15. februar 2023.


02.01.2023

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2023

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for kommunens løpende føring gjennom 2023 for plansaker og landbrukslovsaker.


21.12.2022

Uttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune

Kommunen får skryt for måten de jobber med arealnøytralitet på. Vi håper planarbeidet kan inspirere andre kommuner, som et eksempel på en mer bærekraftig arealforvaltning. Vi fremmer imidlertid innsigelse til to foreslåtte planbestemmelser, av hensyn til nasjonale og vesentlige regionale landbruksinteresser.


22.11.2022

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanen for Lørenskog

I hovedsak mener vi planforslaget følger opp nasjonale og regionale føringer på en svært god måte. Vi fremmer imidlertid innsigelse til et snødeponi av hensyn til vannmiljø, naturmangfold og jordvern, og til en bestemmelse som innebærer forbud mot hogst av store trær i LNF-områder og grønnstruktur.


08.11.2022

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanen for Vestby

Vestby kommune har utarbeidet forslag til ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. Vi har fremmet flere innsigelser til foreslåtte arealbruksendringer, for å ivareta nasjonale og regionale interesser.


23.10.2022

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanens arealdel i Lillestrøm

Lillestrøm kommune har utarbeidet den første arealdelen etter sammenslåingen av de tre kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. Vi har fremmet innsigelse til syv foreslåtte arealbruksendringer, for å ivareta nasjonale og regionale interesser.


07.10.2022

Strømstøtte gir økt behov for veiledning

Kommunene og Statsforvalteren merker en pågang av saker som gjelder bruksendring av fritidsbolig til bolig. I en del tilfeller er dette knyttet til strømstøtteordningen. Vi har nå sendt et brev til alle kommunene, med veiledning om slike dispensasjonssaker.


15.09.2022

Uttalelse med innsigelse til kommuneplanen for Nes kommune

Vi vil rose og gi skryt til Nes kommune for sin implementering av FNs bærekraftsmål i kommuneplanen. Planarbeidet viser til at de skal være førende for den videre utviklingen av kommunen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel