Plan og bygg

Oppdatert 20.02.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Noen viktige føringer til kommunenes planlegging:

Se også lenkede dokumenter, om dispensasjonsbehandling, utvalgte naturtyper og tiltak innen områdekonsesjon.


27.09.2023

Anbefaler å avslutte detaljregulering av HV19 på Gulsvikfjellet i Flå

Vi har fremmet innsigelse til foreslått detaljregulering på grunn av negative konsekvenser for villrein og andre naturverdier.


12.09.2023

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanens arealdel i Nannestad

Vi mener det er positivt at det er gjennomført noen tilbakeføringer av byggeområder til LNF-formål. Planforslaget legger likevel opp til en økt arealbruk totalt sett. Vi savner en grundigere vurdering av allerede avsatte områder til byggeformål og til fortettingspotensialet i kommunen.


10.09.2023

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanens arealdel i Rakkestad

Vi mener det er positivt at noen eksisterende byggeområder omgjøres til LNF-formål, og at kommunen ser ut til å ha gjennomført en god medvirkningsprosess. Foreslått boligutbygging utfordrer rammene i den regionale planen, men vi har akseptert kommunens argumentasjon for dette. Vi har likevel fremmet noen innsigelser til planforslaget.


14.06.2023

Motsegn og faglege merknader til kommuneplanen sin arealdel i Ål

Vi meiner Ål kommune har gjennomført eit omfattande og godt arbeid med arealdelen kor dei nye arealinnspela er framstilt og greia ut på ei oversiktleg måte. Ut frå nasjonale og viktige regionale interesser har vi likevel nokre motsegn til konkrete arealinnspel og føresegn som råker ved våre ansvarsområde.


12.06.2023

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet

Fra 1. juli gjelder den nye boligsosiale loven (Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet - Lovdata)


02.06.2023

Fremmer innsigelse til hyttebygging av hensyn til villrein og rovfugl

Flå kommune har sendt på høring et forslag til detaljregulering av Trytetjern vest. Statsforvalteren har fremmet innsigelse til forslaget og anbefaler at arbeidet med planen avsluttes.


02.06.2023

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanens arealdel i Indre Østfold

Vi vil berømme kommunen for arbeidet som er gjennomført og ser det som gunstig at den første arealdelen for hele kommunen er utarbeidet. Vi fremmer likevel flere innsigelser til planforslaget.


02.06.2023

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanens arealdel i Lunner

Vi mener det er positivt at planforslaget bygger på FNs bærekraftsmål, og at det foreslås noen plangrep som bidrar til å nå nasjonale og regionale mål. Vi mener likevel at kunnskapsgrunnlaget og vurderingene for endringene kunne vært grundigere. Vi har fremmet flere innsigelser for å ivareta nasjonale og regionale interesser.


02.05.2023

Kommunal jordvernstrategi - søk på midler

Kommunen kan søke Landbruksdirektoratet om støtte til å lage egen jordvernstrategi innen 31. mai 2023. 


24.04.2023

Uttalelse med innsigelser til kommuneplanens arealdel i Fredrikstad

Statsforvalteren fremmer innsigelser til noen av de foreslåtte arealendringene i kommuneplanens arealdel 2023 - 2035.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel