Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging 2021

 

Overordnede føringer for kommunalplanlegging og klargjøring av nasjonale og regionale interesser innen Statsforvalterens ansvarsområde.

 

Sjekkliste for boligsosialt arbeid i kommunenes planarbeid (2021)


06.10.2021

Statsforvalteren og Husbanken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021


Alle skal ha et trygt hjem! Statsforvalteren ønsker å tilrettelegge for en sosialt bærekraftig boligpolitikk, og har samordning og samarbeid som tema for årets konferanse. 


28.09.2021

Fagsamling i plan- og bygningsrett

Juridisk avdeling skal ha digital fagsamling for plan- og bygningsavdelingene i kommunene i Oslo og Viken.


22.09.2021

Uttalelse til regionalt planprogram for planer i Viken

Det er positivt at fylkeskommunen fortsetter sitt gode arbeid med FNs bærekraftsmål, mener Statsforvalteren i sin høringsuttalelse. 


15.09.2021

Arealregnskap

Flere kommuner jobber med arealregnskap. Her kan du finne mer informasjon om arealregnskap og hvordan enkelte kommuner har tilnærmet seg dette.


02.07.2021

Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider

Vi inviterer til et webinar om barnekonvensjonen og planlegging 


01.07.2021

Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Her finner du opptak og presentasjoner fra webinaret 29. september med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet. 


06.05.2021

Mulighet for innsigelse til nye torvuttak

Statsforvalteren kan, med nye signaler fra Klima- og miljødepartementet, fremme innsigelse til nye torvuttak.


29.04.2021

Kunstgressbaner får strengere krav

Klima- og miljødepartementet har vedtatt et nytt kapittel i forurensingsforskriften (kapittel 23 A) som stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat. Forskriften vil gjelde fra og med 01.07.2021.


06.02.2021

Sjekkliste for prioriteringer i kommunal planlegging for sosial og økonomisk bærekraft

Listen inneholder spørsmål til bruk i kunnskapsgrunnlag for planstrategi og samfunnsplanlegging, med oppmerksomhet på utjamning av sosial ulikhet i helse.


02.02.2021

Fortsatt høy planleggingsaktivitet

Oslo og kommunene i Viken sender mange arealplaner og dispensasjonssøknader på høring. Statistikken for Fylkesmannens (nå Statsforvalterens) uttalelser i 2020 viser fortsatt høy aktivitet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel