Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging 2022 (PDF)

 

Overordnede føringer for kommunalplanlegging og klargjøring av nasjonale og regionale interesser innen Statsforvalterens ansvarsområde.

 

Sjekkliste for boligsosialt arbeid i kommunenes planarbeid (2021)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

19.04.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har utlyst midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier. Søknadsfristen er 30. juni 2022.


05.04.2022

Ber om forbedring av C-korridoren for planlegging av ny E16 mellom Kongsvinger og E6

Vi fremmer innsigelse til alle korridorene for videre planlegging av E16 mellom Kongsvinger og E6. Vi mener C-korridoren kan være akseptabel, men jordbruksarealene må da ivaretas på en bedre måte.


29.03.2022

Nytt jordvernbrev: Ta vare på matjorda

23. mars sendte landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda.


24.03.2022

Vi opphever reguleringsplan for Brynsbakken

Vi har behandlet klage på detaljreguleringsplan for Brynsbakken i Oslo og kommet til at planen må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Det innebærer at kommunen må vurdere saken på nytt.


17.02.2022

Følger opp nasjonale og regionale interesser i mange saker

Oslo og kommunene i Viken sender mange arealplaner og dispensasjonssøknader på høring. Her er statistikken for Statsforvalterens uttalelser i 2021.


03.02.2022

Uttalelse til oppstart av søknadsprosess for vindkraftverk i Sverige - nord i Skagerak

Fremhever verdien av et relativt urørt naturlandskap og områdets betydning for fugl i høringsuttalelse til havbaserte vindkraftplaner nord i Skagerak.


20.01.2022

Statsforvalteren om rekkefølgekrav

Statsforvalteren har truffet nytt vedtak i saken om etablering / oppgradering av en turvei i forbindelse med Selvaags utbygging av et boligprosjekt på Mortensrud, etter at Høyesterett i dom 4. mai 2021 kom til at vi hadde tolket loven feil.


19.01.2022, Endret 19.01.2022

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk og plan - 2022

Her kan du laste ned KOSTRA hjelpeskjema i excel-format for løpende føring gjennom 2022 for plansaker og landbrukslovsaker.


05.01.2022

Grenser for justering av reguleringsplaner i kommuneplanens arealdel

Uttalelse om adgangen til å supplere reguleringsplan ved mer detaljerte bestemmelser på kommuneplannivå.


14.12.2021

Opptak fra Bolig- og velferdskonferansen

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerte i november Bolig- og velferdskonferansen 2021 sammen med Husbanken Øst.

Formålet med konferansen var å tilrettelegge for bedre samarbeid og samordning mellom de tjenester og instanser som har som oppgave å jobbe for at alle skal ha et trygt hjem.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel