Overordnede føringer for kommunal planlegging

Oversikt over overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Oversikten vil bli oppdatert når det foreligger nye eller endrede føringer. Sist oppdatert, 24. mars 2022.

Publisert 18.11.2019

Føringer om viktige nasjonale og regionale hensyn i planleggingen og retningslinjer for Statsforvalterens innsigelsespraksis

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14 med retningslinjer for innsigelse i planer etter plan- og bygningsloven.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta samfunnssikkerhet i planer.

Klima- og miljødepartementets rundskriv T-2/16 - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis.

Landbruks- og matdepartementets jordvernbrev i 2018.

Helsedirektoratets klargjøring av innsigelsespraksis på folkehelseområdet i 2020.

Klima- og miljødepartementet og Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-06/2020 om forvaltning av blant annet gravplasser. 

Oversikt over plan- og bygningsloven med forskrifter, retningslinjer, rundskriv og veiledning er tilgjengelig på www.planlegging.no.

Plan- og bygningsloven

Krav til planleggingen gitt direkte i loven:

 • Prinsippet om universell utforming.
 • Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår.
 • Estetisk utforming av omgivelsene.
 • I 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap med mer.
 • Byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen.
 • Langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser skal det i kommuneplanen fastsettes en byggeforbudsgrense på inntil 100 meter.
 • Sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer.
 • Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale forskjeller.
 • Ta klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede klimaendringer, herunder gjennom løsninger for energiforsyning, areal og transport.
 • Fremme samfunnssikkerhet ved å forbygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur med mer.
 • Legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig infrastruktur.

Generelle utredningskrav gitt direkte i loven:

 • Krav om planprogram ved varsling av planoppstart for alle planer som alltid skal konsekvensutredes.
 • Ved offentlig ettersyn skal alle planforslag ha en planbeskrivelse som bl.a. beskriver planens virkninger og forholdet til rammer og retningslinjer som gjelder for området.
 • Krav om risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging.
 • Forskrifter etter plan- og bygningsloven
  • Forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister, 26.6.2009
  • Forskrift om konsekvensutredninger 22.6.2017 (KDDs veileder (PDF), MDIRs veileder)
  • Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, 1.1.2018.

Generelle føringer

Areal, bolig- og transportplanlegging

 Miljøvern, klima og vannforvaltning

Jordvern, landbruk og mat

Samfunnssikkerhet

Helse

Barn og unge

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner