Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


06.05.2021

Mulighet for innsigelse til nye torvuttak

Statsforvalteren kan, med nye signaler fra Klima- og miljødepartementet, fremme innsigelse til nye torvuttak.


29.04.2021

Kunstgressbaner får strengere krav

Klima- og miljødepartementet har vedtatt et nytt kapittel i forurensingsforskriften (kapittel 23 A) som stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat. Forskriften vil gjelde fra og med 01.07.2021.


06.02.2021

Sjekkliste for prioriteringer i kommunal planlegging for sosial og økonomisk bærekraft

Listen inneholder spørsmål til bruk i kunnskapsgrunnlag for planstrategi og samfunnsplanlegging, med oppmerksomhet på utjamning av sosial ulikhet i helse.


02.02.2021

Fortsatt høy planleggingsaktivitet

Oslo og kommunene i Viken sender mange arealplaner og dispensasjonssøknader på høring. Statistikken for Fylkesmannens (nå Statsforvalterens) uttalelser i 2020 viser fortsatt høy aktivitet.


02.02.2021

Opptak fra webinaret Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte

Vi takker for god deltakelse på webinaret 21. januar 2021. Se hele sendingen eller de enkelte faginnleggene her.


Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken [Opptak tilgjengelig]

Statsforvalteren inviterer til opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Det blir arrangert et felles webinar for alle kommunene torsdag 21. januar 2021.


17.11.2020

Veileder for regionalt planforum

Regionalt planforum er en lovpålagt møtearena som fylkeskommunene har ansvaret for å arrangere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for organisering og gjennomføring av regionalt planforum.


29.10.2020

Dialogmøte med kommunene i Oslo og Viken - Leve hele livet

Hovedtema for møtene er plan og planarbeid. Påmelding innen 5. november.


14.10.2020

Kom med forslag til områder for naturtypekartlegging

Fylkesmannen har i oppgave fra Miljødirektoratet å melde inn forslag til nye områder for naturtypekartlegging i 2021. Kommunene, fylkeskommune og samferdselsmyndigheter er invitert til å komme med forslag.


07.10.2020

Hvordan kan kommunene redusere helseforskjeller?

Helsedirektoratet vil i  samarbeid med Sunne kommune og WHOs norske nettverk arrangere et webinar og workshop onsdag 28.10.20.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel