Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 05.10.2023

Utlysning av rentemidler fra skogbruket 2024

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2023.


Publisert 27.09.2023

Endringer i forskrift om berekraftig skogbruk

Endringene består i hovedsak av presiseringer av forskriftens bestemmelser om foryngelse etter hogst.


Publisert 06.09.2023

Kurs for skogforvaltningen – praktisk bruk av drone

Skog- og viltforvaltningen i Oslo og Viken inviteres til kurs 19. september. Også ansatte i jordbruksforvaltningen vil ha nytte av å delta.


Publisert 25.08.2023

Meld fra om skader på skogsbilveier etter "Hans"

Styrtregn, flom og jordskred har gjort skade på skogsbilveier flere steder under ekstremværet. Vi ber skogeiere om å gi beskjed til kommunen dersom de er rammet.


Publisert 23.08.2023

Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet Hans - skogbruk

Her finner du svar på en del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet Hans. 


Publisert 09.08.2023

Nye naturtypelokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 13 publiseres i kartet

I løpet av året blir det lagt ut en del nye naturtypelokaliteter i kartet, som tidligere ikke har vært publisert.


Publisert 21.06.2023

Følg med på barkbillene i sommer

Den varme og tørre forsommeren gir gode forhold for barkbillene i år. Skogeiere bør følge med på skogen sin.


Publisert 21.06.2023

Ikke for tørt til å plante ut skogplanter

Selv om det er tørt mange steder så er det faglige rådet klart: Skogplanter kan plantes som normalt.


Publisert 16.06.2023

Pass på skogen – nå øker skogbrannfaren

I store deler av Sør- og Østlandet er skogbrannfareindeksen nå mørkerød - det høyeste nivået i indeksen. Landbruksdirektoratet oppfordrer til årvåkenhet.


Publisert 01.06.2023

Konkurranser: Bli med å tenke kreativt rundt ungskogpleie!

Vi trenger spreke bilder og et godt slagord for å øke aktiviteten på ungskogpleie. Bli med i konkurransene!