Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 22.05.2024

Fare for skogbrann - ikke gjør opp ild!

Det er svært tørt mange steder, med fare for gress-, lyng- og skogbrann. Skogbrannfareindeksen er for tiden rød over hele Østlandet.


Publisert 23.04.2024

Skogbrannsesongen er her - vær forberedt

Hvordan kan skogeier, entreprenør og andre med skogen som arbeidsplass være best mulig forberedt ved skogbrannfare?


Publisert 23.04.2024

Skogbrannsesongen er her - vær varsom!

Det generelle bålforbudet startet 15. april og gjelder frem til 15. september. Nå er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og utmark.


Publisert 23.04.2024

Obligatorisk digital kartfesting av skogbrukstiltak

Landbruksdirektoratet opplyser om at det fra 15. mai 2024 blir obligatorisk digital kartfesting av skogbrukstiltak for kommunen i ØKS.


Publisert 06.03.2024

Økt skogplanting, men ikke nok ungskogpleie

Fjorårets tall er klare. Det plantes millioner av små skogstrær, men det gjøres for lite ungskogpleie i Oslo og Viken-regionen.   


Publisert 09.01.2024

Prioriterte tiltak for å unngå barkbilleangrep i 2024

Skogeiere i risikoområder anbefales å ta ut hogstmoden granskog i vindfallsområdene, mens den enda er frisk. I år kan risikoen for barkbilleangrep bli ekstra stor.


Publisert 12.12.2023

Arbeidet med ny vernskogforskrift er påbegynt

Vi har i år startet opp arbeidet med å revidere og vedta ny vernskogforskrift etter skogbruksloven § 12. I første omgang vil dette være en forskrift som skal sikre skogproduksjon under vanskelige klimatiske forhold.


Publisert 05.10.2023

Utlysning av rentemidler fra skogbruket 2024

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2023.


Publisert 27.09.2023

Endringer i forskrift om berekraftig skogbruk

Endringene består i hovedsak av presiseringer av forskriftens bestemmelser om foryngelse etter hogst.


Publisert 06.09.2023

Kurs for skogforvaltningen – praktisk bruk av drone

Skog- og viltforvaltningen i Oslo og Viken inviteres til kurs 19. september. Også ansatte i jordbruksforvaltningen vil ha nytte av å delta.