Vernskog

Oppdatert 28.06.2023

Formålet med vernskogen er å sikre foryngelse og produksjon i klimautsatte skogområder, samt gi vern mot naturskader som skred, steinsprang og skadeflom.

Bakgrunnen for å vedta vernskogbestemmelser opp mot fjellet eller ut mot havet, er å sikre skogproduksjon under vanskelige klimatiske forhold.

Arbeid med nye vernskoggrenser er påbegynt

Statsforvalteren har i 2023 startet opp arbeidet med å revidere og vedta ny vernskogforskrift etter skogbruksloven §12. Gjeldene lokale retningslinjer om vernskog gjelder inntil ny forskrift er vedtatt.

Kartet som fremstiller vernskoggrensene i Oslo og Viken ligger i høyremargen på denne siden. Produktiv skog er markert med grønt i kartet.

Vernskog må ikke forveksles med annet vern av skog

Det er i all hovedsak klimaaspektet som ligger til grunn for vernskogens funksjon, og faren for ødeleggelse av skogressursene er det sentrale for vernskogbestemmelsen.

Skogbruksloven § 12 er ikke en bestemmelse om fredning av skog, og vernskog må ikke forveksles med skogvern eller områdevern (skog vernet av hensyn til naturmangfold). I slike tilfeller er det miljøaspektet og friluftslivet som står sentralt, og en eventuell verneprosess bør da ta utgangspunkt i vernereglene i naturmangfoldloven.

Nærmere avgrensninger knyttet til vernskogbegrepet finner du i brevet svar på henvendelse om tolkning av vernskogregler fra Landbruks- og matdepartementet, datert 16.01.2023.