Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 04.10.2022

Ungskogpleie - vårt viktigste klimatiltak i skogbruket

Ungskogpleie er et viktig tiltak for å øke den økonomiske verdien av skogen. Men det er også en nøkkel for et stedstilpasset skogbruk, og et av våre viktigste klimatiltak i skogbruket.


Publisert 27.09.2022

Ny versjon av SKART er tilgjengelig

Kjente feil har nå blitt rettet i en ny versjon av SKART-appen.


Publisert 26.09.2022

Mye vindfall gjenstår å rydde opp

Ti måneder etter stormen 19. november pågår fortsatt oppryddingsarbeidet for fullt. 


Publisert 15.09.2022

Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2023

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2022.


Publisert 09.08.2022

SKART-app for mer effektiv resultatkartlegging i skogbruket

Skogansvarlige i kommunene vil fra nå få mulighet til å registrere resultatkartlegging for skog og miljø ute i felt, ved bruk av den nye SKART-appen. 


Publisert 13.04.2022

Nettsidene våre for skogbruk i endring

Vi har nå samlet alle våre nettsaker om skogbruk på samme sted.


Publisert 13.04.2022

Presentasjoner og opptak fra webinaret Faglig påfyll om foryngelse

Her kan du se opptak fra webinaret som var 6. april 2022. Dette var del av kursserien vår Klimasmart skogbruk.


Publisert 05.04.2022

Vis vaktsomhet ved vindfelte trær

Etter hvert som våren skrider fram er det ekstra grunn til å være forsiktig rundt vindfall.


Publisert 21.03.2022

Tilskudd til opprydding av vindfall i skogbruket

Tilskuddsordningen gjelder for ni kommuner i Oslo og Viken. Skogeiere har søknadsfrist 1. november 2022.


Publisert 07.03.2022

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2022

Det er øremerket 6 mill. kr i tilskudd til miljøtiltak i skog i 2022. Søknad sendes til, og behandles av, kommunen.