Skogbruk

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 18.06.2020

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Det er fastsatt et ekstraordinært tilskudd med varighet ut 2020. Skogeiere kan søke om tilskudd til skogbrukstiltak innen bestemte driftsformer.


Publisert 08.06.2020

Gratis kurs for entreprenører som bygger skogsvei

Skogkurs tilbyr nettkurs for både hogstentreprenører og maskinentreprenører som bygger skogsvei. De tilbyr nå tre forskjellige gratis kurspakker fram til 1. september 2020.


Publisert 06.05.2020

Ekstraordinær tiltakspakke til skogbruket for å opprettholde aktivitet

Regjeringen har lansert en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.


Publisert 27.04.2020

Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her følger nyheter om koronasituasjonen i skogbruket. Vi oppfordrer skogeiere til å holde aktiviteten i gang i skogen i en presset tid.


Publisert 28.01.2020

Felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken

Den nye regionen Oslo og Viken blir en stor skogregion, både med tanke på skogressurser og aktivitet. I området merkes det godt at konkurransen om tømmerstokken har vært stor de siste årene. 


Publisert 11.06.2019

Oslo og Viken - en viktig skogbruksregion

Det nye fylkesmannsembetet i Oslo og Viken har nå fungert i et halvt år, og består av fire fylker med store skogressurser og -tradisjoner. Prosessen med å samle regionen og tenke sammen er godt i gang.