Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 09.01.2024

Prioriterte tiltak for å unngå barkbilleangrep i 2024

Skogeiere i risikoområder anbefales å ta ut hogstmoden granskog i vindfallsområdene, mens den enda er frisk. I år kan risikoen for barkbilleangrep bli ekstra stor.


Publisert 12.12.2023

Arbeidet med ny vernskogforskrift er påbegynt

Vi har i år startet opp arbeidet med å revidere og vedta ny vernskogforskrift etter skogbruksloven § 12. I første omgang vil dette være en forskrift som skal sikre skogproduksjon under vanskelige klimatiske forhold.


Publisert 05.10.2023

Utlysning av rentemidler fra skogbruket 2024

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk, søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2023.


Publisert 27.09.2023

Endringer i forskrift om berekraftig skogbruk

Endringene består i hovedsak av presiseringer av forskriftens bestemmelser om foryngelse etter hogst.


Publisert 06.09.2023

Kurs for skogforvaltningen – praktisk bruk av drone

Skog- og viltforvaltningen i Oslo og Viken inviteres til kurs 19. september. Også ansatte i jordbruksforvaltningen vil ha nytte av å delta.


Publisert 23.08.2023

Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet Hans - skogbruk

Her finner du svar på en del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet Hans. 


Publisert 09.08.2023

Nye naturtypelokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 13 publiseres i kartet

I løpet av året blir det lagt ut en del nye naturtypelokaliteter i kartet, som tidligere ikke har vært publisert.


Publisert 01.06.2023

Konkurranser: Bli med å tenke kreativt rundt ungskogpleie!

Vi trenger spreke bilder og et godt slagord for å øke aktiviteten på ungskogpleie. Bli med i konkurransene!


Publisert 24.05.2023

Ungskogpleie - KICK OFF-samling i oktober

Alle er enige om at ungskogpleie er viktig. Hvordan får vi skogeier til å gjøre det? Hva må til?


Publisert 23.05.2023

Mer midler til ungskogpleie i 2023

Det er gode muligheter for å øke aktiviteten nå. Vi oppfordrer alle skogeiere til å se om de har behov for rydding av ungskogfeltene sine.