Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 04.03.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken på befaring i stormområdene

10. februar var landbruksdirektøren og fagansvarlige for skogbruk på stormskadebefaring i kommunene Sigdal og Nore og Uvdal. 


Publisert 25.02.2022

Kursserie for kommunene: Klimasmart skogbruk

I 2022 kjører vi en egen kursserie med tema skog og klima for kommunene. Flere av kursene er også aktuelle for klimakontakter og ansatte i skognæringen.


Publisert 19.01.2022

Bruk av skogfond som skadeforebyggende tiltak for å dekke underskudd ved utdrift av vindfall

Bruk av skogfond kan brukes til opprydding og uttak av vindfellinger etter stormen på deler av Østlandet 19.11.2021. 


Publisert 04.01.2022

Handlingsplan for skogbruk i revidert versjon

Versjon 2.0 av Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 er nå ute.


Publisert 06.12.2021

Fagdager om kantsoner mot vann og vassdrag i skog

Klima- og miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren har i samarbeid med lokale skogbrukssjefer avholdt to fagdager med tema kantsoner langs vann og vassdrag i skog.


Publisert 22.11.2021

Omfattende skogskader

Store deler av vår geografi er rammet av stormskader etter vinden fredag 19. november. Vi jobber sammen med overordnede myndigheter, skognæringen og forsikringsselskapet Skogbrand med å få oversikt over skadebildet.


Publisert 22.11.2021, Sist endra 01.12.2021

Ny markaforskrift gir endringer for skogbruket i flere kommuner

Marka er på dagligtale navnet på skogområdene som omgir hovedstadsregionen. Dette omfatter et betydelig skogareal innenfor 17 kommuner, alle innenfor Oslo og Viken. 


Publisert 18.08.2021

Barkbilleangrep i verneområder, MiS-figurer og nøkkelbiotoper

Generelt er det ikke ønskelig med hogst av barkbilleangrepet skog i vernede områder. Her følger presiseringer fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.


Publisert 01.07.2021

Viktig med skogbrannberedskap i sommer

Nå som sommeren står for døren minner vi om forebygging og håndtering av skogbrann. Oslo og Viken har betydelige skog- og utmarksområder. I tillegg er vi en region med mange innbyggere, populære utfartsmål og høy aktivitet i skogbruket. 


Publisert 17.06.2021

Kart med barkbillevarsel

NIBIOs nye varslingstjeneste for barkbillenivå finner du under Skogportalen på Kilden. Kommunene har ansvar for å følge med på risikovurderingene her. Skogeiere bør også gå inn og se.