Bærekraftig skogbruk

Oppdatert 13.04.2023

Skogbruket i Norge er regulert gjennom offentlig lovverk og skognæringens egne sertifiseringsordninger. Dette sikrer hensyn til det biologiske mangfoldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdier.

Offentlig lovverk

Skogbruksloven regulerer det næringsmessige skogbruket. Formålet med loven er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskapning samtidig som det biologiske mangfoldet, landskapsbildet, friluftslivet og kulturverdiene (omtalt som «miljøverdiene») i skogen sikres.

Bærekraft innebærer å balansere hensynet til økonomisk verdiskapning med hensynet til miljøverdiene, samtidig som framtidsskogen og dens rolle i klimasammenheng sikres for framtidige generasjoner.

Skogeiers plikter

For å sikre en bærekraftig forvaltning, pålegger skogbruksloven skogeier en rekke plikter.

Skogeier skal ha oversikt over miljøverdiene i skogen, jf. § 4. Begrepet «miljøverdier» tolkes her likt med definisjonen i miljøinformasjonsloven. Har skogeier fått utarbeidet skogbruksplan, jf. § 5 er plikten oppfylt.

For å sikre framtidsskogen, er skogeier i § 6 pålagt en foryngelsesplikt. Foryngelsesplikten sikrer at ny skog kommer opp etter hogst.

Skogsveibygging

Skogbruksloven § 7 gir føringer for planlegging og bygging av skogsveier. Veinettet skal være rasjonelt og sikre næringen gode helhetsløsninger samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt.

Hogst

Skogbruksloven § 8 stiller krav til planlegging og gjennomføring av hogst. Hogsten skal ses i sammenheng med foryngelsesplikten, og ta hensyn til friluftslivet. Kommunen har hjemmel til å pålegge skogeier å reparere eventuelle kjøreskader.

Skogbruksloven § 8 andre ledd gir kommunen myndighet til i visse situasjoner å treffe vedtak om gjennomføringen av hogsten. Det kan være aktuelt hvis kommunen har innført meldeplikt for hogst etter skogbruksloven § 11.

Skogbruksloven § 12 gir statsforvalteren myndighet til å båndlegge arealer som vernskog, og innføre meldeplikt for hogst.

Skogbruksloven § 13 gir Landbruks- og matdepartementet myndighet til å fastsette ytterligere restriksjoner for hogst i områder med særlige miljøverdier og innføre melde-/søknadsplikt. Marka er et slikt eksempel. 

Meldeplikt

Skogbruksloven § 11 gir kommunen myndighet til å innføre meldeplikt for planar om hogst, foryngelse og stell av skogen, når det er nødvendig for å holde kontroll med at skogbruksloven med tilhørende forskrifter blir fulgt.  

Meldeplikten kan innføres for en større krets skogeiere og gis da som «forskrift», eller for «bestemte» skogeiere og gis da som «enkeltvedtak». Forvaltningslovens saksbehandlingsregler for henholdsvis forskrifter og enkeltvedtak må følges. 

Gjennom meldeplikten får kommunen kunnskap om planlagte tiltak i skogen, og kan veilede i forkant og føre tilsyn underveis og i etterkant. Skogeier kan iverksette planene sine hvis ikke kommunen innen 3 uker har gitt beskjed om at den har eller skal treffe et vedtak. Skogbruksloven § 11 tredje ledd første punktum sier:

Har kommunen ikkje gitt svar på meldinga innan 3 veker frå den dagen da meldinga kom fram til kommunen, eller gjort vedtak med heimel i §§ 6 tredje ledd8 andre ledd eller forskrift i medhald av §§ 4 eller 7, kan det meldte tiltaket setjast i verk i samsvar med dei reglane som gjeld etter lova.

Skogbruksloven § 11 gir ikke kommunen myndighet til å vedta ytterligere restriksjoner for skogbruket enn det som allerede følger av lovverket. Kommunens myndighet skiller seg her fra departementets myndighet etter skogbruksloven § 13. Departementet har også fått myndighet til å vedta mer vidtgående restriksjoner for skogbruket enn det som allerede følger av lovverket. «Markaforskriften» som gjelder for skogbehandlingen i Oslo og omkringliggende kommuner, er et eksempel på en slik forskrift vedtatt av departementet med hjemmel i skogbruksloven § 13.

 

Skognæringens egne sertifiseringsordninger

I tillegg til reguleringene i det offentlige lovverket er skognæringen regulert gjennom egne sertifiseringsordninger.

I Norge er i praksis all skogen miljøsertifisert, hovedsakelig gjennom PEFC-sertifiseringen – og noe gjennom FSC-sertifiseringen. Les mer om begge ordningene på nettsidene til Norges Skogeierforbund.

Fra 1.mars 2023 gjelder ny Norsk PEFC Skogstandard. Les mer om dette hos PEFC Norge.

 

Retningslinjer og veiledere

Lenker til overordnede styringsdokumenter for bærekraftig skogbruk finner du i høyremargen på denne siden.

Tematiske veiledere for utvalgte miljøhensyn finner du her: